Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Ubezpieczenia społeczne wspólników prostej spółki akcyjnej

Od 1 lipca 2021 r. akcjonariusz prostej spółki akcyjnej, którego wkładem do spółki jest świadczenie pracy lub usług, jest objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy lub usług do dnia zakończenia ich świadczenia. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej zgłasza się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się 05 43.

Akcjonariusz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast na ubezpieczenie zdrowotne od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Podstawa prawna:

  • art. 8 ust. 6 pkt 4a i art. 13 pkt 5a, art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) zmienione ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655).
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 81 ust. 2za ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn.zm.).
  • Zał. nr 25 zmieniony rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1349).