Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS rozwiązał część umowy z firmą Comarch

Umowa na świadczenie usług utrzymania KSI, pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Konsorcjum Comarch została zawarta 2 marca ubiegłego roku. Zgodnie z nią nowy wykonawca miał w ciągu maksymalnie 12 miesięcy przejąć całość usług utrzymaniowych. Przed przejęciem kolejnych usług, ZUS przeprowadzał w danym zakresie weryfikację kompetencji Konsorcjum Comarch. Wykonawca powinien przejąć 74 metryki usług i 2 role. Niestety w trakcie dobiegającego właśnie końca, 12 miesięcznego okresu przejściowego konsorcjum Comarch nie udowodniło gotowości do przejęcia i bezpiecznego utrzymania 7 niezwykle istotnych metryk usług. Wśród nich znajdują się, krytyczne dla funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i świadczenia usług na rzecz blisko 8 mln emerytów i rencistów, metryki dotyczące wsparcia waloryzacji świadczeń oraz wsparcia wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych. Wskazane 7 metryk ma istotny wpływ na utrzymanie kolejnych 23 metryk, które są ze sobą nierozerwalnie związane.

Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie mógł dopuścić by wykonawca, który nie przeszedł weryfikacji gotowości do obsługi tak ważnych metryk, świadczył usługi utrzymaniowe w pełnym zakresie zawartej umowy. Kierując się więc interesem milionów klientów ZUS oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa kluczowego systemu informatycznego państwa, zarząd ZUS zdecydował o wypowiedzeniu umowy w zakresie 30 metryk usług i 1 roli - integratora. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującą umową, Zakład nałożył na Konsorcjum Comarch karę umowną w wysokości 10 proc. ustalonego w umowie wynagrodzenia, tj. 24,2 mln zł.

Jednostronne wypowiedzenie umowy w zakresie 30 metryk usług i 1 roli zostało poprzedzone propozycją, skierowaną przez Zakład do Konsorcjum Comarch, rozwiązania wskazanej części umowy za porozumieniem stron. Niestety Konsorcjum Comarch nie odpowiedziało na zaproszenie dotyczące wspólnego wypracowania warunków porozumienia.

Wraz z podjęciem decyzji o rozwiązaniu w części umowy z Konsorcjum Comarch, zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powierzył świadczenie wskazanych usług firmie Asseco. Umowa z Asseco została zawarta na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania na wybór nowego wykonawcy w trybie konkurencyjnym. Co ważne, w wyniku przeprowadzonych przez ZUS negocjacji, Asseco obniżyło ceny świadczonych wcześniej usług. W zakresie metryk usług ceny spadły o 30 proc., zaś w zakresie roli integratora – o 15 proc.

- Byliśmy, jesteśmy i będziemy otwarci na uczciwą konkurencję w zakresie obsługi systemów informatycznych ZUS. Należy podkreślić, że konsorcjum Comarch podeszło z należytą powagą i dużym zaangażowaniem do procesu przejęcia usług utrzymania KSI. Niestety nie możemy dopuścić do jakichkolwiek ryzyk związanych z zagrożeniem ciągłości i prawidłowości działania KSI. Niezawodne funkcjonowanie naszego systemu przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo finansowe 8 mln emerytów i rencistów. Kierując się interesem naszych Klientów i bezpieczeństwem działania KSI musieliśmy podjąć decyzję o rozwiązaniu części umowy z konsorcjum Comarch, które – co należy podkreślić – pozostaje dla nas nadal ważnym partnerem. Wierzymy, że konkurencja między wykonawcami wpływa pozytywnie nie tylko na finanse publiczne, ale również jakość świadczonych usług – tłumaczy decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Krzysztof Dyki, wiceprezes ZUS ds. IT.