Umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym

Umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym

Dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym zapewniają koordynację systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w Polsce i w drugim umawiającym się państwie. Umowy ułatwiają ubezpieczonym w nabywaniu praw do świadczeń z zabezpieczenia społecznego.

Zawierane przez Polskę dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym oparte są na podstawowych zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. na:

  • zasadzie równego traktowania,
  • zasadzie stosowania jednego ustawodawstwa,
  • zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia,
  • zasadzie zachowania praw nabytych (eksportu świadczeń).

Zakres przedmiotowy umów jest zróżnicowany. Zazwyczaj obejmuje on świadczenia: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, zasiłki chorobowe. Umowy mogą też zawierać świadczenia zdrowotne, zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu pozostawania bez pracy.

Dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stosowane z państwami spoza UE/EOG/Szwajcarii przy przyznawaniu i wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych

Państwo, z którym Rzeczpospolitą
Polską wiąże Umowa o zabezpieczeniu społecznym
Data podpisania Umowy Data wejścia
w życie Umowy
Dziennik Ustaw, 
w którym ogłoszono tekst Umowy
Tekst umowy
i porozumienia
JUGOSŁAWIA
Obecnie dotyczy:
Czarnogóry, Serbii,
Bośni i Hercegowiny
16.01.1958 r. 01.01.1959 r. Dz.U. z 1959 r., nr 19, poz. 114 Umowa z b. Jugosławią
Porozumienie
MACEDONIA 06.04.2006 r. 01.07.2007 r. Dz.U. z 2007 r., nr 229, poz. 1686 Umowa z Macedonią
Porozumienie
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 02.04.2008 r. 01.03.2009 r. Dz.U. z 2009 r., nr 46, poz. 374 Umowa z USA
Porozumienie
KANADA 02.04.2008 r. 01.10.2009 r. Dz.U. z 2009 r., nr 133, poz. 1095 Umowa z Kanadą
Porozumienie
QUEBEC 03.06.2015 r. 01.09.2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 1511 Porozumienie
Porozumienie Administracyjne
KOREA PŁD. 25.02.2009 r. 01.03.2010 r. Dz. U. z 2010 r., nr 35, poz.192 Umowa z Koreą Płd.
Porozumienie
AUSTRALIA 07.10.2009 r. 01.10.2010 r. Dz.U. z 2010 r., nr 172, poz. 1160 Umowa z Australią
Porozumienie
UKRAINA 18.05.2012 r. 01.01.2014 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 1373, poz. 1375 Umowa z Ukrainą
Porozumienie
MOŁDAWIA 09.09.2013 r. 01.12.2014 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 1460, poz. 1462 Umowa z Mołdawią
Porozumienie

Niniejsza publikacja nie stanowi źródła prawa, dlatego informacje w niej zawarte nie mają charakteru wiążącego. Publikacja ma jedynie charakter informacyjny.