Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  28 grudnia 2020  12:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Zakup urządzeń platformy x86 wraz z usługą opieki serwisowej

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  03-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/48/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  I. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  - 30233000-1 – Urządzenia do przechowywania i odczytu danych,
  - 48820000-2 – Serwery,
  - 72611000-6 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego.

  II. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie urządzeń platformy x86 wraz z Gwarancją Wykonawcy, świadczenie Usług Serwisu Gwarancyjnego oraz świadczenie Usług wsparcia dla wdrożonych urządzeń.
  1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:
  1.1. Część A zamówienia (macierze) – Zakup i wdrożenie macierzy dyskowych platformy x86 wraz z Gwarancją Wykonawcy, świadczeniem Usług Serwisu Gwarancyjnego oraz świadczeniem Usług Wsparcia.
  1.2. Część B zamówienia (serwery) – Zakup i wdrożenie serwerów platformy x86 wraz z Gwarancją Wykonawcy, świadczeniem Usług Serwisu Gwarancyjnego oraz świadczeniem Usług Wsparcia.
  2. Zamawiający przewiduje udzielenie prawa opcji w Części A zamówienia i w Części B zamówienia.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum .zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  28 stycznia 2021  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania - eb3e285b-9724-4efd-bcdd-073f88ca2432
  2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  2.1. specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2.2 format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  2.3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  2.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, o godzinie 13:00.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 stycznia 2021  13:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 stycznia 2021  13:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 lutego 2021  11:45

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 lutego 2021  12:28

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 lutego 2021  12:56

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 lutego 2021  13:39
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania ofert:
  było "11.03.2021 godz. 10:00" jest "16.03.2021 r. godz. 10:00."

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  16 marca 2021  10:00

Wniesione odwołania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 marca 2021  18:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 marca 2021  15:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 marca 2021  15:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 marca 2021  16:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 marca 2021  16:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 kwietnia 2021  16:30

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 kwietnia 2021  16:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 kwietnia 2021  14:30

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 kwietnia 2021  14:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 kwietnia 2021  16:45

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 kwietnia 2021  16:45

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 maja 2021  15:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 maja 2021  15:45

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 maja 2021  15:45

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 maja 2021  15:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 października 2021  16:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 grudnia 2021  16:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 grudnia 2021  14:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 lutego 2022  15:04