Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak dokonać zawieszenia działalności

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

Gdy Twoja działalność jest zarejestrowana w CEIDG

 1. Zarejestruj się na stronie www.ceidg.gov.pl za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
 2. Wypełnij wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Przekaż go elektroniczne do CEIDG.

Gdy Twoja działalność jest zarejestrowana w KRS

 1. Zarejestruj się na stronie ems.ms.gov.pl.
 2. Wypełnij wniosek o zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności.

Jakie są terminy ?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia, który wskażesz, nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu.

Zawieszenie kończy się w dniu, w którym złożysz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Ważne!  Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni, a maksymalny to 24 miesiące - w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS. Jako przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG możesz zawiesić swoją dziłalność bezterminowo. Możesz również zawiesić działalność na 36 miesięcy, gdy chcesz sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem.

 

Jak to zrobić ?

Zaraz po otrzymaniu wniosku z CEIDG lub KRS, sami sporządzimy niezbędne do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokumenty:

 • ZUS ZWPA - Twoje wyrejestrowanie jako płatnika składek,
 • ZUS ZWUA - Twoje wyrejestrowanie jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osób współpracujących z ubezpieczeń,
 • ZUS ZCNA - wyrejestrowanie członków Twojej rodziny oraz osoby współpracującej.

 

Dalsze kroki

 1. Wyrejestruj swoich pracowników oraz ich członków rodziny, w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Do wyrejestrowania pracowników wykorzystaj formularz ZUS ZWUA. Do wyrejestrowania członków rodziny wykorzystaj formularz ZUS ZCNA.
 2. Wyślij do nas dokumenty ZUS ZWUA i ZUS ZCNA elektronicznie:

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.),

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. poz. 1024),

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

Gdy Twoja działalność jest zarejestrowana w CEIDG

 1. Wypełnij wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.
 2. Złóż go do urzędu miasta lub urzędu gminy.

Gdy Twoja działalność jest zarejestrowana w KRS

 1. Wypełnij odpowiedni wniosek o zawieszenie  wykonywania pozarolniczej działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek dostępny jest na stronie  https://ems.ms.gov.pl/.
 2. Złóż wniosek we właściwym sądzie rejestrowym.

Jakie są terminy ?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia, który wskażesz, nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu.

Zawieszenie kończy się w dniu, w którym złożysz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Ważne! Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni, a maksymalny to 24 miesiące - w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS. Jako przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG możesz zawiesić swoją dziłalność bezterminowo. Możesz również zawiesić działalność na 36 miesięcy, gdy chcesz sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem.

Jak to zrobić ?

Zaraz po otrzymaniu wniosku z CEIDG lub KRS, sami sporządzimy niezbędne do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokumenty:

 • ZUS ZWPA - Twoje wyrejestrowanie jako płatnika składek,
 • ZUS ZWUA - Twoje wyrejestrowanie z ubezpieczeń jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osób z Tobą współpracujących,
 • ZUS ZCNA - wyrejestrowanie członków Twojej rodziny oraz osoby współpracującej.

Dalsze kroki

 1. Wyrejestruj swoich pracowników oraz ich członków rodziny, w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Do wyrejestrowania pracowników wykorzystaj formularz ZUS ZWUA. Do wyrejestrowania członków rodziny wykorzystaj formularz ZUS ZCNA. Formularze dostępne są w każdej naszej placówce . Możesz też skorzystać z programu, który udostępniamy bezpłatnie, np. z programu Płatnik lub e-Płatnik  i wydrukować formularz.
 2. Złóż wypełnione formularze ZUS ZWUA i ZUS ZCNA w wybranej naszej placówce.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Gdy Twoja działalność jest zarejestrowana w CEIDG

 1. Wypełnij wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.
 2. Wyślij go pocztą - listem poleconym - do urzędu miasta lub urzędu gminy.

Gdy Twoja działalność jest zarejestrowana w KRS

 1. Wypełnij odpowiedni wniosek o zawieszenie  wykonywania pozarolniczej działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek dostępny jest na stronie  https://ems.ms.gov.pl/.
 2. Wyślij go pocztą – listem poleconym - do właściwego sądu rejestrowego.
 3. Zachowaj dowód nadania listu.

Jakie są terminy ?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia, który wskażesz, nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu.

Zawieszenie kończy się w dniu, w którym złożysz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Ważne! Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni, a maksymalny to 24 miesiące - w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS. Jako przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG możesz zawiesić swoją dziłalność bezterminowo. Możesz również zawiesić działalność na 36 miesięcy, gdy chcesz sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem.

 

Jak to zrobić ?

Zaraz po otrzymaniu wniosku z CEIDG lub KRS, sami sporządzimy niezbędne do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokumenty:

 • ZUS ZWPA - Twoje wyrejestrowanie jako płatnika składek,
 • ZUS ZWUA - Twoje wyrejestrowanie z ubezpieczeń jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osób z Tobą współpracujących,
 • ZUS ZCNA - wyrejestrowanie członków Twojej rodziny oraz osoby współpracującej.

Dalsze kroki

 1. Wyrejestruj swoich pracowników oraz ich członków rodziny, w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Do wyrejestrowania pracowników wykorzystaj formularz ZUS ZWUA. Do wyrejestrowania członków rodziny wykorzystaj formularz ZUS ZCNA. Formularze dostępne są w każdej naszej placówce . Możesz też skorzystać z programu, który udostępniamy bezpłatnie, np. z programu Płatnik lub e-Płatnik  i wydrukować formularz.
 2. Złóż wypełnione formularze ZUS ZWUA i ZUS ZCNA w wybranej naszej placówce.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.),

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ),

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. poz. 1024).