Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. wynosi 2 846,90 zł;

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. wynosi 5 287,10 zł.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.