Kalkulator do obliczania najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Podaj kwotę przychodu oraz liczbę dni prowadzenia działalności w poprzednim roku:


Wybierz rok, na który chcesz ustalić najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.Wpisz kwotę rocznego przychodu, jaki uzyskałeś z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w roku kalendarzowym .
Ważne! Kwota tego przychodu nie może przekraczać 30 krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w poprzednim roku.Wpisz liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w roku lub wybierz okresy z kalendarza.
Przez liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej należy rozumieć liczbę dni obowiązkowych ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego w poprzednim roku kalendarzowym.