Ścieżka nawigacji

Masz kilka tytułów do ubezpieczeń społecznych – jakimi ubezpieczeniami jesteś objęty (wybrane przypadki)

Masz kilka tytułów do ubezpieczeń społecznych – jakimi ubezpieczeniami jesteś objęty (wybrane przypadki)

Wykonujesz w tym samym czasie pracę na podstawie kilku umów? Jednocześnie pracujesz na umowę o pracę i prowadzisz własną działalność? Jest to tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń. Tytułami do ubezpieczeń społecznych są m.in.:  

  • umowa o pracę,  
  • umowa zlecenia,  
  • prowadzenie pozarolniczej działalności,  
  • przebywanie na urlopie wychowawczym,  
  • pobieranie zasiłku macierzyńskiego.  

Poniżej wyjaśniamy, na jakich zasadach będziesz ubezpieczony. 

Jakie są zasady ubezpieczeń przy umowie o pracę 

Pracujesz na podstawie umowy o pracę, masz w niej zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie i jednocześnie wykonujesz umowę zlecenia lub równoważną albo prowadzisz działalność gospodarczą

Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne tylko ze stosunku pracy. Z tytułu umowy zlecenia albo prowadzenia działalności możesz przystąpić do ubezpieczeń społecznych dobrowolnie.  

Pracujesz na podstawie umowy o pracę, nie masz w niej zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie wykonujesz umowę zlecenia albo prowadzisz działalność gospodarczą

Ubezpieczenia społeczne są dla Ciebie obowiązkowe zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umowy zlecenia lub prowadzenia działalności. 

Pobierasz zasiłek macierzyński i dodatkowo pracujesz na podstawie umowy o pracę

Ubezpieczenia społeczne są dla Ciebie obowiązkowe z obu tytułów. 

Pracujesz na umowę o pracę w trakcie urlopu wychowawczego

Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia tylko z tytułu umowy o pracę. Nie możesz być objęty ubezpieczeniami z tytułu urlopu wychowawczego. 

Jakie są zasady ubezpieczeń społecznych przy umowie zlecenia  

Wykonujesz jednocześnie 2 umowy zlecenia i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy, którą zawarłeś wcześniej, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia z obu umów. 

Wykonujesz umowę zlecenia oraz prowadzisz działalność gospodarczą, z tytułu której opłacasz preferencyjne składki i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu, który powstał pierwszy, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia i z umowy, i działalności.  

Wykonujesz umowę zlecenia oraz prowadzisz działalność gospodarczą, z tytułu której opłacasz preferencyjne składki i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu, który powstał wcześniej, wynosi co najmniej tyle, ile kwota minimalnego wynagrodzenia

Obowiązkowe są tylko ubezpieczenia z wcześniejszego tytułu.  

Możesz dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych z późniejszego tytułu. 

Możesz zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń, o ile podstawa wymiaru składek z wybranego tytułu nie jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Wykonujesz umowę zlecenia oraz jednocześnie prowadzisz pozarolniczą działalność, np. jesteś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, i podstawa składek z tytułu umowy zlecenia jest niższa od 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Ubezpieczenia z tej działalności są dla Ciebie obowiązkowe.  

Możesz dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia. 

Wykonujesz umowę zlecenia oraz jednocześnie prowadzisz pozarolniczą działalność, np. jesteś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, i podstawa składek z tytułu umowy zlecenia wynosi co najmniej 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego?

Możesz wybrać, który tytuł będzie dla Ciebie obowiązkowy.  

Masz prawo przystąpić do ubezpieczeń z drugiego tytułu na wniosek.  

Wykonujesz umowę zlecenia w trakcie urlopu wychowawczego  

Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne tylko z tytułu umowy.  

Nie możesz przystąpić do ubezpieczeń z tytułu urlopu wychowawczego. 

Wykonujesz umowę zlecenia w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego 

Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne z tytułu pobierania zasiłku.  

Z tytułu wykonywania umowy możesz przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie. 

Jakie są zasady ubezpieczeń, gdy prowadzisz pozarolniczą działalność 

Prowadzisz kilka rodzajów działalności, np. prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś wspólnikiem spółki jawnej 

Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne tylko z jednego, wybranego przez Ciebie rodzaju działalności. 

Prowadzisz pozarolniczą działalność w trakcie urlopu wychowawczego  

Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności.  

Nie możesz przystąpić do ubezpieczeń z tytułu urlopu wychowawczego. 

Prowadzisz działalność w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego 

Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne z tytułu pobierania zasiłku.  

Z tytułu działalności możesz przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie. 

Jakie są zasady ubezpieczeń, kiedy jesteś emerytem lub rencistą i pracujesz 

Termin „renta” oznacza w tym kontekście wyłącznie świadczenie pieniężne z systemu ubezpieczenia społecznego. Nie uznajemy za rentę świadczenia wypłacanego na podstawie przepisów prawa cywilnego (np. renty wyrównawczej) ani renty socjalnej. 

Poniższe sytuacje dotyczą emerytur i rent zarówno z polskiego, jak i zagranicznego systemu ubezpieczenia lub zaopatrzenia społecznego. 

Jesteś pracownikiem i masz ustalone prawo do emerytury lub renty

Ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę są dla Ciebie obowiązkowe. 

Wykonujesz umowę zlecenia i masz ustalone prawo do emerytury lub renty 

Ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia lub równoważnej są dla Ciebie obowiązkowe. 

Prowadzisz działalność gospodarczą i masz ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS

Ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności są dla Ciebie obowiązkowe do czasu ustalenia prawa do emerytury. Obowiązek ten nie dotyczy Cię, jeśli pobierasz rentę rodzinną, wojskową, policyjną, rolniczą. 

Prowadzisz działalność gospodarczą i masz ustalone prawo do emerytury lub do renty innej niż z tytułu niezdolności do pracy

Możesz dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia działalności. 

Prowadzisz inną działalność, np. jesteś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i masz ustalone prawo do emerytury lub renty 

Możesz dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia tej działalności.