Ścieżka nawigacji

Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016 - 2020

Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016 - 2020

Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020 stanowi zarówno kontynuację realizacji założeń zawartych w poprzednich dokumentach strategicznych ZUS, jak i wyznacza nowe kierunki rozwoju, które zostały obecnie uznane za kluczowe z punktu widzenia budowy wartości Zakładu.

W niniejszym dokumencie przyjęty został pięcioletni horyzont czasowy ze względu na planowane do realizacji w ZUS złożone, wieloletnie przedsięwzięcia rozwojowe, potrzebę stabilizacji i ugruntowania w organizacji zmian wprowadzonych w ramach poprzednich Strategii Zakładu, w tym zakończenia części projektów rozpoczętych w latach 2013-2015 oraz przyjęte przez Radę Ministrów strategie rozwoju kraju w perspektywie do 2020 i 2030 r.