Ścieżka nawigacji

Podstawa wymiaru świadczeń po emeryturze, rencie lub świadczeniu przedemerytalnym

Podstawa wymiaru świadczeń po emeryturze, rencie lub świadczeniu przedemerytalnym

W chwili ubiegania się o emeryturę lub rentę jesteś uprawniony do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenia przedemerytalnego i chcesz złożyć nowy wniosek? Sprawdź, jak obliczymy podstawę wymiaru Twojego kolejnego świadczenia.

Jak ustalimy podstawę wymiaru emerytury, jeśli już pobierałeś emeryturę

Do ustalenia podstawy wymiaru Twojej emerytury przyjmiemy podstawę wymiaru emerytury, którą już pobierałeś (wcześniejsza emerytura). Uwzględnimy też waloryzacje, jakie miały miejsce, od kiedy zacząłeś pobierać emeryturę.

Ważne!  Wysokość Twojego świadczenia nie zmieni się, jeśli nie pracowałeś po tym, jak przyznaliśmy Ci wcześniejszą emeryturę. Przyjmiemy wtedy kwotę bazową, od której obliczyliśmy Twoją poprzednią emeryturę. 

Jeśli  pracowałeś, gdy pobierałeś wcześniejszą emeryturę, może to wpłynąć  na wysokość podstawy emerytury. Możesz wnioskować, abyśmy ponownie obliczyli wcześniejszą emeryturę   od przeliczonej podstawy wymiaru (wniosek ERPO). Powinieneś to zrobić, zanim złożysz wniosek o kolejną emeryturę (wniosek EMP) lub – najpóźniej – wraz ze zgłoszeniem tego wniosku. W takim  przypadku do obliczenia kolejnej emerytury będziemy mogli przyjąć przeliczoną podstawę wymiaru emerytury wcześniejszej. 

Jak ustalimy podstawę wymiaru emerytury, jeśli wcześniej miałeś prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Jeśli w chwili zgłoszenia wniosku o emeryturę miałeś ustalone prawo do renty, we wniosku o emeryturę możesz wskazać, abyśmy:

  • za podstawę wymiaru emerytury przyjęli zwaloryzowaną podstawę wymiaru renty;
  • podstawę wymiaru emerytury obliczyli na nowo  w oparciu
    • nowe  zarobki, czyli zarobki z innego okresu niż przyjęliśmy do obliczenia podstawy wymiaru Twojej renty, albo
    • te same zarobki, jakie przyjęliśmy do obliczenia podstawy wymiaru renty, o ile mieszczą się w okresie, z którego możemy ustalić podstawę wymiaru Twojej emerytury. 

Przy obliczaniu podstawy wymiaru emerytury od zarobków uwzględnimy:  

  • zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych przez Ciebie z 20 lat kalendarzowych, które poprzedzają rok, w którym zgłosiłeś wniosek o emeryturę, albo
  • zarobki z 20 dowolnych lat kalendarzowych z całego okresu ubezpieczenia, które poprzedzają rok, w którym zgłosiłeś wniosek o emeryturę.

Czy podstawa wymiaru renty może być podstawą wymiaru emerytury 

Jeśli będzie to dla Ciebie korzystniejsze, to za podstawę wymiaru emerytury przyjmiemy podstawę wymiaru Twojej renty. 
Uwzględnimy waloryzacje, jakie miały miejsce od przyznania Twojej renty do przyznania emerytury.

Jak ustalimy podstawę wymiaru renty, jeśli jesteś uprawniony do innej renty  z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenia przedemerytalnego

Do ustalenia podstawy wymiaru Twojej renty przyjmiemy podstawę wymiaru poprzednio ustalonej renty. Uwzględnimy wszystkie waloryzacje.

Ważne! W takiej sytuacji nie możemy ustalić podstawy wymiaru świadczenia od zarobków.

Jeśli miałeś prawo do świadczenia przedemerytalnego

Jeśli ubiegasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a jesteś uprawniony do świadczenia przedemerytalnego, do ustalenia podstawy wymiaru renty musisz wskazać zarobki. 

W takim przypadku podstawa wymiaru ustalana jest wyłącznie na zasadach przewidzianych dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy. 

Podstawa prawna

Art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251)