Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

  • Jak dokonać zawieszenia działalności

    Przedsiębiorca może bezterminowo zawiesić swoją działalność gospodarczą w CEIDG. Zaś spółki zarejestrowane w KRS mogą zawiesić działalność od 30 dni do 24 miesięcy. Przedsiębiorca może również zawiesić działalność na 36 miesięcy, gdy chce sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem.

    W stanie prawnym obowiązującym od 1 września 2013 r. przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem na okres do 3 lat (do 6 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Z tego uprawnienia przedsiębiorca może skorzystać jednorazowo w całości lub nie więcej niż w 4 częściach, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia (18. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego).