Ścieżka nawigacji

Jak możesz udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe

Jak możesz udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe

Jak udokumentować okresy składkowe

Okresy składkowe to przede wszystkim okresy zatrudnienia. Możesz je udokumentować:

 • zaświadczeniami od pracodawców,
 • świadectwami pracy,
 • legitymacją ubezpieczeniową z wpisami o zatrudnieniu.

Jeśli nie masz takich dokumentów, możesz przedstawić:

 • umowy o pracę,
 • opinie o pracy,
 • wpisy w starym (książeczkowym) dowodzie osobistym,
 • legitymacje służbowe,
 • legitymacje związków zawodowych,
 • pisma, które kierował do Ciebie pracodawca (np. o powołaniu, mianowaniu, zmianie angażu, przyznaniu nagrody),
 • kopie lub odpisy dokumentacji osobowej lub płacowej wydane  przez jednostkę upoważnioną do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych zakładów pracy
 • zeznania świadków.

Ważne! Zaświadczenie o okresie zatrudnienia może wystawić:

 • pracodawca, na podstawie Twoich akt osobowych,
 • prawny następca pracodawcy, na podstawie Twoich akt osobowych.

Jakie okresy pracy możesz potwierdzić zeznaniami świadków

Jeśli nie masz dokumentów, które potwierdzają Twoje okresy zatrudnienia, a zakład pracy został zlikwidowany i nie możesz znaleźć swoich akt osobowych, niektóre okresy zatrudnienia możesz udowodnić zeznaniami świadków (najlepiej byłych współpracowników).

Zeznaniami świadków możesz udowodnić okresy zatrudnienia:

 • sprzed 15 listopada 1991 r.,
 • po  14  listopada 1991 r., jeśli dokumenty zostały zniszczone wskutek powodzi w 1997 r. lub 2010 r.,
 • jako pracownik młodociany  przed 1 stycznia 1975 r., gdy pracodawca nie ma dokumentacji z tego okresu i nie może

potwierdzić, że zawierał umowy z pracownikami młodocianymi, albo gdy może potwierdzić zawieranie umów, ale nie może potwierdzić, że zatrudniał właśnie Ciebie.

Które okresy ubezpieczenia możemy potwierdzić my (ZUS)

Możemy potwierdzić okresy ubezpieczenia przed 1999 r., jeśli były opłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Dotyczy Cię to, jeśli m.in.:

 • byłeś zatrudniony w gospodarstwie domowym albo gospodarstwach domowych lub przy obsłudze prywatnego domu mieszkalnego albo prywatnych domów mieszkalnych od 1 lipca 1970 r.,
 • byłeś pracownikiem nieuspołecznionego zakładu pracy albo nieuspołecznionych zakładów pracy, a od 1 stycznia 1990 r. – pracownikiem zakładu pracy albo zakładów pracy, które zatrudniały do 20 pracowników,
 • prowadziłeś działalność na własny rachunek lub byłeś osobą współpracującą,
 • byłeś rzemieślnikiem lub osobą, która z nim współpracowała – od 1 lipca 1965 r.,
 • byłeś taksówkarzem – od 1 lipca 1969 r.,
 • prowadziłeś działalność handlowo-usługową – od 25 sierpnia 1973 r.,
 • byłeś twórcą i artystą – od 1 stycznia 1974 r.,
 • byłeś adwokatem i wykonywałeś zawód indywidualnie (poza zespołem adwokackim) – od stycznia 1983 r.,
 • byłeś duchownym – od 1 lipca 1989 r.

Potwierdzimy okresy ubezpieczenia oraz podstawę wymiaru składek, jeśli w formularzu ZUS ERP-6 podasz:

 • okres pracy, nazwę zakładu pracy lub nazwisko pracodawcy i adres byłego miejsca pracy oraz numer konta płatnika (NKP) – jeśli byłeś pracownikiem,
 • okres, w którym była prowadzona działalność, i adres miejsca, w którym była prowadzona, numer NKP, adres ZUS, do którego były opłacane składki – jeśli prowadziłeś działalność, współpracowałeś przy jej prowadzeniu lub wykonywałeś wolny zawód.

Ważne! Jeśli Twój pracodawca zatrudniał do 20 pracowników, powinien potwierdzić okres (okresy), za które po 28 lutego 1995 r. wypłacał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz jego kwotę. Nie mamy tych informacji w naszych aktach.

Do wniosku o kapitał początkowy powinieneś dołączyć:

 • poświadczoną przez pracodawcę lub naszego pracownika kserokopię książeczki wojskowej lub zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnień – jeśli pełniłeś zasadniczą służbę wojskową,
 • świadectwo służby lub zaświadczenie odpowiednich organów, w których pełniłeś zawodowo służbę – jeśli ją pełniłeś,
 • zaświadczenie wystawione przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – jeśli byłeś internowany na podstawie dekretu o stanie wojennym,
 • zaświadczenie wystawione przez   prezesa sądu okręgowego – jeśli byłeś osadzony na mocy wyroku w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia na terytorium RP po 31 grudnia 1956 r. za działalność polityczną lub przez Prezesa IPN – w przypadku osadzenia bez wyroku,
 • przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego dokumenty, które potwierdzają zatrudnienie za granicą – jeżeli masz status repatrianta,
 • decyzję  Szefa  Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – jeżeli po 1956 r. pracowałeś na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, które w tym okresie były nielegalne.

Jak możesz udokumentować okresy nieskładkowe

Niektóre okresy nieskładkowe – np. okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, urlopu wychowawczego – potwierdza Twój pracodawca (lub prawny następca) w zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu albo w świadectwie pracy.

Okres nauki w szkole wyższej możesz z kolei udowodnić na dwa sposoby:

 • zaświadczeniem z uczelni o ukończeniu studiów, okresie ich trwania i programowym wymiarze, 
 • dyplomem, jeśli wynika z niego okres trwania studiów i ich programowy wymiar.

Jeżeli nie wykonywałaś zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, a wychowywałaś dziecko w wieku do lat 4  -  do wniosku o kapitał początkowy dołącz akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem.

Okres opieki nad dzieckiem, który będziemy mogli zaliczyć, może być dłuższy, jeśli wychowywałaś dziecko, na które przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny lub stan zdrowia dziecka wymagał osobistej opieki nad dzieckiem. W takiej sytuacji dołącz do dokumentów zaświadczenie, które potwierdza prawo do tego zasiłku lub dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia i potrzebę opieki nad dzieckiem 

Ważne!

 • Jeśli miałeś prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, do wniosku o ustalenie kapitału początkowego nie dołączaj dokumentów, które już złożyłeś przy ustalaniu renty.
 • Okresy składkowe i nieskładkowe możemy uwzględnić także na podstawie orzeczenia sądu.

Których okresów nie uwzględniamy przy ustalaniu kapitału początkowego

Przy obliczaniu kapitału początkowego nie uwzględnimy okresów, w których:

 • prowadziłeś gospodarstwo rolne lub pracowałeś w tym gospodarstwie (tzw. okresów uzupełniających),
 • pełniłeś zawodowo służbę w wymienionych niżej instytucjach (jednej lub kilku), o ile wstąpiłeś do służby przed 1999 r. i nadal w niej pozostajesz albo z jej tytułu masz ustalone prawo do emerytury na podstawie przepisów szczególnych o zaopatrzeniu emerytalnym; instytucje, których to dotyczy, to m.in.:
  • Policja lub Milicja Obywatelska,
  • Straż Graniczna,
  • Służba Więzienna,
  • Państwowa Straż Pożarna,
  • Biuro Ochrony Rządu, 
  • Urząd Ochrony Państwa (organy bezpieczeństwa publicznego).