Ścieżka nawigacji

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

Jeśli jesteś byłym pracownikiem przedsiębiorstwa robót górniczych, sprawdź, czy przysługuje Ci równowartość pieniężna (ekwiwalent) z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.

Komu przysługuje ekwiwalent

Z ekwiwalentu mogą skorzystać:

  • emeryci i renciści, którzy pobierali bezpłatny węgiel od przedsiębiorstw robót górniczych albo przeszli na emeryturę lub rentę z tych przedsiębiorstw oraz
  • wdowy, wdowcy i sieroty pobierający rentę rodzinną po byłych pracownikach przedsiębiorstw robót górniczych,

którzy:

  • mieli prawo do bezpłatnego węgla na podstawie Układu zbiorowego pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r.,
  • uzyskali emeryturę lub rentę przed 1 stycznia 2007 r., a po 31 grudnia 2001 r. nie pobrali ekwiwalentu;
  • wdowy, wdowcy i sieroty, którzy pobierają rentę rodzinną po byłych pracownikach przedsiębiorstw robót górniczych – niezależnie od tego, od kiedy mają prawo do renty rodzinnej.

Ważne! Nie otrzymasz ekwiwalentu, jeśli Twoje roszczenia dotyczące otrzymania bezpłatnego węgla zostały zaspokojone przed 29 sierpnia 2007 r. Jeśli te roszczenia zostały zaspokojone częściowo, otrzymasz ekwiwalent za część niezaspokojonego roszczenia.

Jeżeli masz prawo do kilku ekwiwalentów, wypłacimy Ci tylko jeden.

Jeśli rentę rodzinną pobiera więcej niż jedna osoba – wszystkim osobom uprawnionym do tej renty i do ekwiwalentu przysługuje łącznie jeden ekwiwalent. W razie podziału renty ekwiwalent również zostaje podzielony – w równych częściach, zgodnie z liczbą osób uprawnionych do ekwiwalentu.

Sprawdź, jakie złożyć dokumenty, żebyśmy mogli przyznać Ci ekwiwalent za prawo do bezpłatnego węgla.

Jak ustalamy wysokość ekwiwalentu

Żeby ustalić wysokość ekwiwalentu, mnożymy ilość przysługującego Ci węgla (która nie może być wyższa niż 3 tony węgla kamiennego rocznie) przez przeciętną cenę zbytu 1 tony grubego węgla kamiennego.

Cenę tę ustala i ogłasza Minister Energii do 20 stycznia każdego roku w „Monitorze Polskim”.

Jak wypłacamy ekwiwalent

Ekwiwalent wypłacamy jednorazowo, według harmonogramu określonego w ustawie, do 31 marca każdego roku.

Jeżeli wniosek o wypłatę ekwiwalentu zgłaszany jest przez osobę uprawnioną po raz pierwszy – ekwiwalent wypłacamy w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku.

Jeżeli ekwiwalent został wypłacony na wniosek w następnych latach wypłacamy go bez konieczności zgłaszania wniosku o jego wypłatę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz.U. z 2016 r. poz.1192)