Ścieżka nawigacji

Umorzenie należności na podstawie ustawy o finansach publicznych

Umorzenie należności na podstawie ustawy o finansach publicznych

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Członka zarządu (byłego członka zarządu) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który odpowiada za zobowiązania spółki z tytułu nieopłaconych należności, które powstały przed 25 listopada 1998 r.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, jeżeli obowiązek zwrotu wynika z odszkodowania zasądzonego przez sąd w postępowaniu karnym.
  • Dłużnika rzeczowego, który jest zobowiązany do spłaty należności zabezpieczonych hipoteką, jeżeli nie jest jednocześnie dłużnikiem osobistym (np. nie nabył nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta z wpisem hipoteki na rzecz ZUS).

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL), telefon, adres do korespondencji
   • należności, o których umorzenie składasz wniosek, ich wysokość oraz okres, za który powinny być zapłacone
   • powody, z jakich nie zapłaciłeś należności
   • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia
   • rodzaj pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz, jeżeli jesteś jednocześnie dłużnikiem rzeczowym i przedsiębiorcą (nawet jeśli zawiesiłeś działalność)
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.
  • Inne dokumenty:
   • potwierdzające, że nie możesz nawet częściowo uregulować zadłużenia
   • obrazujące Twoją kondycję finansową oraz możliwości płatnicze, np.:
    • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (RON)
    • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej (ROW), jeżeli wniosek dotyczy należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia
    • zeznania podatkowe za ostatni rok
   • potwierdzające stan Twojego zdrowia lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, jeśli ubiegasz się o umorzenie z tych powodów
   • dotyczące pomocy publicznej
    • w przypadku pomocy de minimis
     • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które otrzymałeś w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (RPD), albo oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RD-2)
     • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (RFR) – jeśli ubiegasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
    • w przypadku pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
     • oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RPI), albo
     • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (RFI)
     • dokumenty, które pozwolą ustalić, czy ogólna wartość pomocy nie będzie większa niż poniesione straty, pomniejszone o kwoty wypłacone z ubezpieczenia (jeśli zostały wypłacone).

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są ustawowe przesłanki do
  umorzenia należności. Należą do nich:

  • jeżeli składasz wniosek o umorzenie całości zadłużenia – brak możliwości egzekwowania należności, Twój ważny interes, interes publiczny
  • jeżeli składasz wniosek o umorzenie części zadłużenia – uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze, zwłaszcza Twoje możliwości płatnicze, oraz uzasadniony interes Skarbu Państwa.

  Jeżeli jesteś głównym dłużnikiem, a do spłaty zadłużenia są zobowiązane także inne osoby, możemy umorzyć należności w całości tylko wtedy, gdy wszyscy dłużnicy spełniają warunki umorzenia.
  Jeśli rozpatrzymy Twój wniosek pozytywnie, sporządzamy jednostronne oświadczenie woli lub podpisujemy z Tobą umowę.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zwykle zajmuje nam to do 2 miesięcy od jego złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Nie możesz się odwołać od naszego rozstrzygnięcia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Umorzenie należności na podstawie ustawy o finansach publicznych