Jak się zgłosić do ZUS, gdy pełnisz funkcję płatnika zagranicznego

Pracodawca zagraniczny, który jest płatnikiem składek

Jeśli jesteś pracodawcą zagranicznym i masz obowiązek opłacania składek do polskiego systemu, zgłoś się do ZUS. Możesz to zrobić w dwóch krokach.

Krok 1

Uzyskaj identyfikator NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej). O jego nadanie zwróć się do naczelnika II Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa.

Ważne! Nie występujesz o nadanie NIP, gdy:

 • jesteś obywatelem Polski i masz już swój NIP,
 • zostałeś zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT UE,
 • korzystasz ze swojego NIP, z pominięciem symbolu PL.

Krok 2

Zgłoś siebie jako płatnika składek – wypełnij formularz:

 • ZUS ZPA – jeżeli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną, która nie ma osobowości prawnej,
 • ZUS ZFA – jeżeli jesteś osobą fizyczną, która prowadzi działalność na własny rachunek.

Formularz zgłoszeniowy wraz z kopią decyzji o nadaniu NIP złóż w I Oddziale ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8.

Na złożenie dokumentów masz 7 dni od daty uzasadnionego objęcia ubezpieczeniami pierwszej osoby, np. pracownika.

Przejdź do sekcji: Sposób przekazywania dokumentów.

Pracownik, który pełni obowiązki płatnika składek

Jeśli jesteś pracownikiem, który przejął obowiązki zagranicznego pracodawcy, zgłoś się do ZUS jako płatnik składek.

Krok 1

Uzyskaj identyfikator NIP. O jego nadanie zwróć się do naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania w Polsce.

Ważne! Nie występujesz o nadanie NIP, gdy:

 • jesteś obywatelem Polski i masz już swój NIP,
 • zostałeś zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT UE – korzystasz ze swojego NIP, z pominięciem symbolu PL.

Krok 2

Wypełnij formularze:

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) lub ZUS ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, oraz
 • ZUS ZAA – podaj w nim adres podmiotu zagranicznego, z którym masz umowę o przejęciu obowiązków płatnika zagranicznego.

Złóż w najbliższej placówce ZUS wypełnione formularze oraz:

 • kopię Twojej umowy o przejęciu obowiązków płatnika z pracodawcą zagranicznym,
 • kopię decyzji o nadaniu NIP.

Ważne! Jeśli masz obywatelstwo państwa Unii Europejskiej, możesz również złożyć wniosek o nadanie PESEL do Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemów Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21.

Gdy uzyskasz PESEL, zmień dane identyfikacyjne w ZUS na formularzach:

Jaki kod tytułu ubezpieczenia podajesz w zgłoszeniu

W zależności od tego, czy wykonujesz pracę na podstawie umowy o pracę, czy umowy zlecenia, podaj właściwy dla Ciebie kod tytułu ubezpieczenia: 0125, 0126, 0426 lub 0428.

Jeśli masz już zaewidencjonowane konto w ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w dokumencie zgłoszeniowym ZUS ZUA/ ZZA podajesz dane identyfikacyjne, jakie zostały zapisane na założonym wcześniej koncie płatnika składek (tj. z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej).

W ZUS będziesz zgłoszony z obu tytułów. Składasz wtedy dwie deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA z dwóch zakresów:

 • 01–39 z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz
 • 40–49 z tytułu przejęcia obowiązków płatnika zagranicznego.

Ważne! Gdy przejmujesz obowiązki pracodawcy, a jesteś członkiem rady nadzorczej, to podaj odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia: 22 40, 22 41 lub 22 42. 

Dowiedz się więcej na temat prowadzenia działalności przez cudzoziemców w Polsce na portalu biznes.gov.pl.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).