Ścieżka nawigacji

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Jako płatnik składek obliczasz, rozliczasz i opłacasz co miesiąc składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Stopa procentowa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ważne!
Nie opłacasz składek na FEP jeśli ubezpieczony osiągnie roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Składkę na FEP rozliczysz w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W danych: „Zestawienie należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych” (blok VIII) wykazujesz:

• w polu 01 – liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (w przypadku rozliczania składek na FEP za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – liczbę tych osób uwzględnia się w tym polu),
• w polu 02 – liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
• w polu 03 – sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Składkę na FEP  opłacasz co miesiąc w tym samym terminie jaki obowiązuje Cię w odniesieniu do składek na ubezpieczenia społeczne.