Ścieżka nawigacji

Ubezpieczenie członków rodziny

Ubezpieczenie członków rodziny

Data aktualizacji: 15 kwietnia 2021

Kogo możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny

Jako członka rodziny możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego: 

 • swoje dziecko*,  
 • dziecko męża lub żony*,  
 • dziecko przysposobione*,  
 • swojego wnuka*,  
 • dziecko obce, dla którego jesteś opiekunem prawnym*,  
 • dziecko obce, dla którego jesteś rodziną zastępczą lub które przebywa w Twoim rodzinnym domu dziecka*,  
 • swojego męża lub swoją żonę, 
 • wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy mieszkają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym. 

* Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek Twojej rodziny, dopóki nie skończy 18 lat. Jeśli uczy się dalej w szkole lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy Tobie, dopóki nie skończy 26 lat. Jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy Tobie bez ograniczenia wieku. 

Ważne!

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żadne z jego rodziców nie jest: 

 • objęte obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym,  
 • uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek, 
 • objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.   

Kiedy zgłosić członka rodziny  

Zgłoś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli: 

 • nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (nie jest pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, osobą bezrobotną itp.), 
 • nie ma prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

Członek rodziny miał inny tytuł, gdy płatnik zgłaszał Cię do ubezpieczenia, a teraz go stracił? Np. wygasła jego umowa o pracę lub zlecenia? Poinformuj swojego płatnika, że musi zgłosić członka Twojej rodziny.

Aby członek rodziny mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, wystarczy jedno zgłoszenie (np. dziecko zgłasza tylko jedno z rodziców). 

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego 

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza Cię płatnik składek

Musisz poinformować płatnika o członkach rodziny, których trzeba zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Przekaż mu te informacje w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące, że musisz zgłosić członków rodziny. 

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszasz się sam (np. prowadzisz pozarolniczą działalność)

Członków rodziny zgłoś do tego ubezpieczenia na formularzu ZUS ZCNA. Masz na to 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące, że musisz ich zgłosić. 

Jak wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego 

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza Cię płatnik składek

W ciągu 7 dni, od kiedy ustanie prawo członka Twojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, musisz poinformować o tym Twojego płatnika. Płatnik wyrejestruje członka Twojej rodziny. 

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszasz się sam

Członków rodziny wyrejestruj z tego ubezpieczenia w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności, które powodują konieczność ich wyrejestrowania. 

Kiedy wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

Musisz wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego m.in., gdy: 

 • zgłoszono go do tego ubezpieczenia z innego tytułu (m.in. z umowy o pracę, umowy zlecenia, podjął działalność gospodarczą, zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna), 
 • dziecko ukończyło naukę w szkole i ma ukończone 18 lat, a nie ma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnego, 
 • dziecko skończyło 26 lat, chyba że ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne. 

Kończysz umowę o pracę lub umowę zlecenia albo w inny sposób wygasa Twoje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Twój płatnik składek wyrejestruje z ubezpieczenia zdrowotnego zarówno Ciebie, jak i członków Twojej rodziny, których zarejestrował. 

Przestajesz prowadzić działalność gospodarczą 

Wyrejestruj członków swojej rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA. 

Ważne!  

Członek Twojej rodziny stracił tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego? Ponownie zgłoś go do tego ubezpieczenia (o ile będzie spełniać warunki, aby zgłosić go jako Twojego członka rodziny).