Ubezpieczenie członków rodziny

Kogo możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny

 • swoje dziecko, dziecko męża lub żony, dziecko przysposobione, swojego wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do skończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku. 
 • swojego męża lub swoją żonę,
 • wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy pozostają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ważne! Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żaden z jego rodziców nie jest:

 • objęty obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym, 
 • uprawniony do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek,
 • objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.  

Kiedy zgłosić członka rodziny 

Zgłoś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli:

 • nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bezrobotny itp.,
 • nie ma prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

Członek rodzin powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia od którego zgłaszana jest osoba ubezpieczona, chyba, że zachodzą okoliczności, które wykluczają możliwość zgłoszenia od tego samego dnia, np. gdy członek rodziny posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Aby członek rodziny mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, wystarczy aby jedna osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym zgłosiła go do tego ubezpieczenia (np. tylko jeden z rodziców zgłasza dziecko).

Jeśli podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu  i:

 • zgłasza Cię do tego ubezpieczenia płatnik składek (ponieważ jesteś np. pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą bezrobotną itd.), musisz poinformować go o członkach rodziny, których trzeba zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Przekaż te informacje płatnikowi w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności, które spowodowały, że należy zgłosić członków rodziny.
 • zgłaszasz się sam (ponieważ np. prowadzisz pozarolniczą działalność), członków rodziny zgłoś do tego ubezpieczenia na formularzu ZUS ZCNA w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności, które spowodowały, że musisz ich zgłosić.

Wyrejestrowanie członka rodziny

O obowiązku wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny musisz poinformować płatnika składek w ciągu 7 dni od ustania uprawnień do takiego zgłoszenia. 

Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszasz się sam, członków rodziny wyrejestruj z tego ubezpieczenia w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności, które powodują konieczność ich wyrejestrowania.

Musisz wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego, m.in. gdy:

 • został on zgłoszony do tego ubezpieczenia z innego tytułu (m.in. z umowy o pracę, umowy zlecenia, podjął działalność gospodarczą, zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna);
 • dziecko ukończyło naukę w szkole i ma ukończone 18 lat, a nie ma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi;
 • dziecko skończyło 26 lat, chyba że posiada ono wskazane wyżej orzeczenie.

Jeśli zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego (np. zakończysz umowę o pracę lub umowę zlecenia, przestaniesz prowadzić działalność gospodarczą), pamiętaj, że członkowie rodziny, których zgłosiłeś, także zostaną wyrejestrowani przez Twojego płatnika lub sam będziesz musiał ich wyrejestrować.

Ważne! Zgłoś ponownie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli ustanie jemu tytuł do tego ubezpieczenia, a wciąż będzie spełniać warunki, aby zgłosić go jako Twojego członka rodziny.