Niania z wynagrodzeniem, które przekracza minimalne wynagrodzenie za pracę bądź połowę minimalnego wynagrodzenia

Jeśli pracujesz jako niania na podstawie umowy uaktywniającej,  składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne od kwoty, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia lub połowy minimalnego wynagrodzenia (dla umów  zawartych od 1 stycznia 2018 r.), finansuje budżet państwa.

Ty i rodzic współfinansujecie składki  na ubezpieczenia społeczne od nadwyżki ponad te kwoty. Sama finansujesz także  składkę na ubezpieczenie zdrowotne od tej nadwyżki. 

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, niezależnie od wysokości Twojego wynagrodzenia, finansujesz Ty, a opłaca do ZUS rodzic.

Jakie dokumenty składa rodzic dziecka, aby zgłosić Cię do ubezpieczeń 

Rodzic dziecka przekazuje te dokumenty w ciągu 7 dni od dnia, w którym rozpoczęłaś pracę. Przekazuje je do ZUS osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Koniecznie podpisz się pod wypełnionym dokumentem ZUS ZUA bądź ZUS ZZA, zanim rodzic dziecka go złoży.

Ważne!
Jeśli ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla Ciebie obowiązkowe i chcesz być objęta ubezpieczeniem chorobowym, płatnik musi zaznaczyć to ubezpieczenie w zgłoszeniu na druku ZUS ZUA.  Poinformuj rodzica dziecka, że powinien to zrobić, i wskaż mu, od jakiej daty chcesz być objęta ubezpieczeniem chorobowym.

Ubezpieczymy Cię od wskazanej daty, jeśli rodzic dziecka przekaże ZUS ZUA w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Jeśli  przekaże druk po tym terminie, będziemy mogli objąć Cię ubezpieczeniem chorobowym dopiero od dnia, w którym rodzic przekaże nam zgłoszenie.

Jakie dane są potrzebne, aby zgłosić Cię do ubezpieczeń

 • dane osobowe rodzica dziecka (czyli płatnika składek) – NIP i PESEL, 
 • Twoje dane: 
  • imię (także drugie, jeśli masz) i nazwisko oraz PESEL; jeśli nie nadano Ci PESEL-u, podaj numer Twojego dowodu osobistego lub paszportu,
  • data urodzenia,
  • nazwisko rodowe,
  • obywatelstwo,
  • adres,
  • informacja, czy jesteś emerytką lub rencistką oraz czy masz orzeczenie o  niepełnosprawności (jeśli tak – jaki jest jej stopień),
  • informacja, czy będziesz jednocześnie pracować jako niania i na podstawie innej umowy o pracę, z tytułu której masz zagwarantowane minimalne wynagrodzenie oraz czy wykonujesz inne umowy (np. zlecenia) albo prowadzisz działalność gospodarczą,
  • Twój oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

W jakim terminie rodzic dziecka rozlicza Twoje składki

Rodzic dziecka sporządza i przekazuje do ZUS dokumenty rozliczeniowe do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc (np. do 15 lutego za styczeń, do 15 marca za luty itd.).

Jakie dokumenty składa rodzic dziecka, jeśli zawarliście umowę przed 1 stycznia 2018 r.

 1. Gdy jesteś objęta ubezpieczeniem chorobowym:
 1. Gdy nie jesteś objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:
 1. Gdy rodzic zgłosił Cię tylko do ubezpieczenia zdrowotnego:
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa;
 • ZUS RZA – imienny raport miesięczny, w którym rodzic wykaże składki od tej części Twojej wypłaty, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia;
 • ZUS RZA – imienny raport miesięczny, w którym rodzic wykaże składki od nadwyżki ponad minimalne wynagrodzenie.

Zobacz: Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RZA (pdf, 937 kB) oraz wpłata (pdf 101 kB).

Jakie dokumenty składa płatnik, jeśli zawarliście umowę od 1 stycznia 2018 r.

 1. Gdy jesteś objęta ubezpieczeniem chorobowym:
 1. Gdy nie jesteś objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:
 1. Gdy płatnik zgłosił Cię tylko do ubezpieczenia zdrowotnego:
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa oraz
 • ZUS RZA – imienny raport miesięczny, w którym rodzic wykaże składki od tej części Twojej wypłaty, która nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia;
 • ZUS RZA – imienny raport miesięczny, w którym rodzic wykaże składki od nadwyżki ponad połowę minimalnego wynagrodzenia.
  Zobacz:  Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RZA (plik pdf 932 kB) oraz wpłata (plik 102 kB)

Rodzic dziecka musi się podpisać pod wypełnionymi dokumentami.

Rodzic nie musi wypełniać dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych sam. Może skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za niego wszystkie formularze w najbliższej placówce ZUS.


Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w poradniku: