Ścieżka nawigacji

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Jeśli nie podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, możesz przystąpić do nich dobrowolnie. 

Możesz to zrobić, jeśli jesteś w jednej z następujących sytuacji: 

  • mieszkasz w Polsce, 
  • nie mieszkasz w Polsce, ale byłeś wcześniej objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w Polsce,
  • nie mieszkasz w Polsce, ale mają do Ciebie zastosowanie europejskie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Dobrowolnymi ubezpieczeniami jesteś objęty od dnia, który wskażesz w zgłoszeniu o objęcie nimi. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia, w którym złożysz do nas to zgłoszenie. 

W okresie od dnia objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami do dnia ich ustania musisz rozliczać i opłacać składki na te ubezpieczenia za każdy miesiąc.

Ubezpieczenia dobrowolne ustają od: 

  • dnia, który wskażesz w zgłoszeniu o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym złożysz zgłoszenie wyrejestrowania, 
  • dnia, w którym powstanie tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, np. kiedy zawrzesz umowę o pracę.

Ważne! 
Jeżeli będziesz ubezpieczony dobrowolnie dłużej niż przez 10 lat, przestanie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia. Otrzymasz wtedy świadczenie w wysokości, która wynika ze stanu środków na Twoim koncie w ZUS.

Podstawa prawna

Art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)