Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Jeśli nie podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, możesz przystąpić do nich dobrowolnie. 

Możesz to zrobić, jeśli jesteś w jednej z następujących sytuacji: 

  • mieszkasz w Polsce, 
  • nie mieszkasz w Polsce, ale byłeś wcześniej objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w Polsce,
  • nie mieszkasz w Polsce, ale mają do Ciebie zastosowanie europejskie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Dobrowolnymi ubezpieczeniami jesteś objęty od dnia, który wskażesz we wniosku o objęcie nimi. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia, w którym złożysz do nas ten wniosek. 

Ubezpieczenia dobrowolne ustają od: 

  • dnia, który wskażesz we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym go złożysz, 
  • dnia, w którym powstanie tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, np. kiedy zawrzesz umowę o pracę, 
  • pierwszego dnia miesiąca, za który zapłacisz składki po terminie lub niepełne.  

Opłaciłeś składki za późno lub niepełne? Możesz złożyć do nas wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie tych składek po terminie (formularz US-9). Zgadzamy się na to w uzasadnionych przypadkach. Jeśli wyrazimy zgodę, Twoje ubezpieczenie nie zostanie przerwane. 

Ważne! 
Jeżeli będziesz ubezpieczony dobrowolnie dłużej niż przez 10 lat, przestanie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia. Otrzymasz wtedy świadczenie w wysokości, która wynika ze stanu środków na Twoim koncie w ZUS.

Podstawa prawna

Art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)