Ścieżka nawigacji

Prawo do zasiłku i okres przysługiwania - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Prawo do zasiłku i okres przysługiwania - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Kiedy masz prawo do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego

Przysługuje Ci prawo do zasiłku chorobowego, jeśli w trakcie ubezpieczenia wypadkowego stałeś się niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej i otrzymałeś z tego powodu zwolnienie lekarskie.

Zasiłek przysługuje ci także, jeżeli niezdolność do pracy pojawiła się później, ale jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Prawo do zasiłku przysługuje Ci od pierwszego dnia niezdolności do pracy, niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu.

Jeśli twoje ubezpieczenie wypadkowe ustało, będziesz miał prawo do zasiłku chorobowego, pod warunkiem, że:

 • stałeś się niezdolny do pracy w wyniku wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, w czasie trwania ubezpieczenia i niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie po ustaniu ubezpieczenia, albo
 • stałeś się niezdolny do pracy w wyniku stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:
  • w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia albo
  • w ciągu 3 miesięcy - w razie choroby zakaźnej, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od jej początku

oraz niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni.

Ważne!

Nie otrzymasz zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, gdy:

 • masz prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • masz prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej przysługującej z zaopatrzenia emerytalego służb mundurowych,
 • kontynuujesz lub podjąłeś działalność zarobkową, z tytułu której jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym albo masz prawo do świadczeń za okres choroby,
 • masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • wyczerpałeś pełny okres pobierania zasiłku chorobowego.

Zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne a prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z taką osobą albo jesteś duchownym i sam opłacasz składki na własne ubezpieczenie, to otrzymasz zasiłek, o ile nie stwierdzimy na Twoim koncie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo kwota Twojego zadłużenia nie będzie przekraczała 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli stwierdzimy, że nie opłaciłeś składek, a twoje zadłużenie jest wyższe niż 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach do czasu spłaty całości zadłużenia (stan zadłużenia ustala się na dzień wypadku lub złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej), to zasiłek nie przysługuje ci do czasu spłaty całości zadłużenia.

Prawo do zasiłku przedawni się, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do zasiłku. Jeżeli spłacisz w całości zadłużenie w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, to przysługuje ci zasiłek za cały okres niezdolności do pracy. Jeśli zadłużenie spłacisz w całości po upływie 6 miesięcy, będziesz miał prawo do zasiłku dopiero od dnia spłaty zadłużenia.

Okres prawa do zasiłku

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje Ci przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni lub 270 dni w przypadku niezdolności do pracy przypadającej w trakcie ciąży. Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy w trakcie trwania swojego ubezpieczenia a niezdolnoć trwa nieprzerwanie również po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego, to zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

Brak prawa do zasiłku

Zasiłek nie przysługuje Ci za okres niezdolności do pracy:

 • za który zachowujesz prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego na podstawie odrębnych przepisów,
 • w którym przebywasz na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym,
 • w którym jesteś tymczasowo aresztowany lub odbywasz karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia wypadkowego osób, które  wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania),
 • która powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co potwierdza prawomocne orzeczenie sądu,
 • objęty zwolnieniem lekarskim, które zostało sfałszowane,
 • objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego wykonywałeś pracę zarobkową lub wykorzystywałeś to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone podczas kontroli.

Nie dostaniesz zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego także, gdy:

 • świadomie (umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa) naruszyłeś przepisy o ochronie życia i zdrowia i było to wyłączną przyczyną wypadku,
 • byłeś w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych i przyczyniłeś się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku,
 • bezzasadnie nie zgodziłeś się na badanie w celu ustalenia w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwiłeś przeprowadzenie takiego badania.

Ważne!

 • Gdy zachodzą okoliczności, z powodu których nie masz prawa do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego, ale masz prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, to dostaniesz zasiłek z tego ubezpieczenia. Jeśli jesteś pracownikiem, wykonujesz pracę nakładczą lub odbywasz służbę zastępczą, to najpierw otrzymasz  wynagrodzenie chorobowe (art. 92 Kodeksu pracy).
 • Jeżeli podlegasz ubezpieczeniu wypadkowemu i chorobowemu i masz prawo do zasiłku z obu ubezpieczeń, zasiłek za okres niezdolności do pracy, która jest spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową dostaniesz z ubezpieczenia wypadkowego.

Lekarz orzecznik ZUS może skrócić okres Twojego zwolnienia lekarskiego. Wówczas za ten okres nie dostaniesz zasiłku chorobowego.

Zasiłek również nie przysługuje Ci od dnia następnego po wyznaczonym terminie badania przez lekarza orzecznika (lub terminie dostarczenia dokumentacji), jeśli:

 • nie zgłosisz się na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, mimo odebrania wezwania przed wyznaczonym terminem badania,
 • nie dostarczysz na wezwanie posiadanych wyników badań.