Ścieżka nawigacji

Strategia ZUS na lata 2010-2012

Strategia ZUS na lata 2010-2012

Strategia ZUS na lata 2010-2012. Zmiana filozofii zarządzania

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opracowana została "Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010 - 2012", będąca odpowiedzią Zakładu na zmiany zachodzące w otoczeniu społecznym. Z jednej strony zmiany te związane są z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i postępującą elektronizacją usług, z drugiej zaś - z rosnącymi oczekiwaniami wobec instytucji publicznych w zakresie racjonalności w wydatkowaniu środków publicznych i jakości świadczonych usług.

Celem nadrzędnym w przyjętej Strategii... jest zwiększenie satysfakcji klientów z usług świadczonych przez Zakład. Cel ten będzie realizowany kompleksowo, poprzez jednoczesne działania na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, zostaną opisane i zoptymalizowane procesy w ZUS. Pozwoli to na wyeliminowanie wad w organizacji pracy, "wąskich gardeł", zbędnych czynności, co w rezultacie doprowadzi do poprawy obsługi naszych klientów. Po drugie, podjęte zostaną działania mające na celu zapewnienie jak najszerszej elektronizacji kontaktów klientów z ZUS - na poziomie porównywalnym z obsługą, z którą obywatele spotykają się na konkurencyjnych rynkach usług np. sektora finansowego. Po trzecie, jednym z założeń Strategii ... jest udoskonalenie, przy wykorzystaniu zoptymalizowanych procesów, modelu funkcjonowania całej organizacji, gwarantującego skuteczność i elastyczność działania. Zgodnie z założeniami kontynuowany będzie proces  oddzielania funkcji kontaktu z klientem (Front Office) od funkcji przetwarzania dokumentacji i wsparcia (Back Office). Po czwarte, realizacja Strategii... wpłynie na podniesienie standardów gospodarowania środkami finansowymi. Udoskonalony zostanie system monitorowania kosztów, który zapewni przejrzystość ponoszonych wydatków oraz powiąże działania z kosztami, zgodnie z duchem wdrażanego w polskiej administracji budżetu zadaniowego.

Zakład, wdrażając Strategię ..., ma nadzieję stać się w ciągu kilku lat liderem wśród instytucji publicznych pod względem skali wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, skutkujących wysoką jakością obsługi klientów - gwarantując jednocześnie, że pieniądze publiczne są wydatkowane efektywnie i w przejrzysty sposób.