Ścieżka nawigacji

Ustanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego

Ustanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego

Pobierasz zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne? Dowiedz się, w jakich okolicznościach ustanie do nich prawo

Kiedy ustaje prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego

Prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego ustanie:

  • na Twój wniosek;
  • w dniu poprzedzającym dzień, od którego będziesz miał przyznaną emeryturę (przez nas lub przez inny organ emerytalno-rentowy);
  • w dniu poprzedzającym dzień, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat);
  • w dniu, w którym staniesz się właścicielem lub obejmiesz w posiadanie nieruchomość rolną o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych.

Ważne! Prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego ustanie także z chwilą śmierci osoby, która była do niego uprawniona.

Ustanie prawa do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego na Twój wniosek

Prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego może ustać na Twój wniosek. Wypłatę wstrzymamy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożyłeś taki wniosek.
Jeśli będziesz chciał później ponownie uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego, to będziesz musiał spełnić wszystkie wymagane warunki, które są niezbędne do jego przyznania – tak jakbyś po raz pierwszy ubiegał się o to świadczenie. Jeśli spełnisz ponownie wszystkie warunki, to przyznamy Ci je.
Nie przyznamy Ci powtórnie zasiłku przedemerytalnego, bo ustawa o świadczeniach przedemerytalnych nie przewiduje takiej możliwości.

Ustanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego w związku z nabyciem prawa do emerytury

Twoje prawo do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego ustanie, jeśli nabędziesz prawo do emerytury.
Chodzi tu zarówno o emeryturę ustalaną przez ZUS, jak i emeryturę przyznaną np. przez KRUS albo inny organ emerytalno-rentowy.
Jeśli złożysz wniosek o emeryturę, a już wcześniej spełniłeś warunki do jej przyznania, to przyznamy Ci emeryturę od początku tego miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Wypłatę świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego wstrzymamy od dnia, od którego przyznamy Ci emeryturę.

Ustanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego w związku z ukończeniem wieku emerytalnego

Prawo do Twojego świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego ustanie w dniu poprzedzającym dzień, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat). Jest to też ostatni dzień, za który przysługuje Ci ich wypłata.

Mamy obowiązek z urzędu rozpocząć postępowanie o przyznanie Ci emerytury, ale nie przyznamy jej bez Twojego wniosku.
Przypomnimy Ci jednak o tym, że ustaje prawo do Twojego świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Na dwa miesiące przed miesiącem, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny, wyślemy Ci formularz wniosku o emeryturę oraz informację o tym, kiedy wstrzymamy wypłatę zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

W tej informacji wskażemy termin, w jakim powinieneś złożyć wniosek o emeryturę, jeśli chcesz, by nie było przerw w wypłacie Twoich świadczeń. Poinformujemy Cię także, jeśli będą nam potrzebne od Ciebie dodatkowe dokumenty do przyznania emerytury (np. zaświadczenia o zarobkach potrzebne dla wyliczenia kapitału początkowego), o konieczności ich przedłożenia wraz z wnioskiem.

Jeśli zgłosisz wniosek o emeryturę w miesiącu, w którym kończysz wiek emerytalny, a wcześniej już spełniłeś warunki do przyznania emerytury, to przyznamy Ci emeryturę od początku tego miesiąca, w którym zgłosiłeś ten wniosek. Wypłatę świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego wstrzymamy od dnia, od którego przyznamy emeryturę.

Przykład 1

Pani Barbara otrzymuje od 1 grudnia 2017 r. świadczenie przedemerytalne. 17 maja 2018 r. ukończyła powszechny wiek emerytalny. W marcu 2018 r. wysłaliśmy Pani Barbarze wniosek o emeryturę oraz informację, że od dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego wstrzymamy wypłatę świadczenia przedemerytalnego.
Pani Barbara wniosek o emeryturę złożyła 4 maja 2018 r. Emeryturę przyznaliśmy od 17 maja 2018 r., tj. od dnia, w którym ukończyła wiek emerytalny i tym samym spełniła warunki wymagane do emerytury. Od tego dnia Pani Barbara nie ma już prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Przykład 2

Pani Celina, która otrzymuje świadczenie przedemerytalne od 1 listopada 2017 r., powszechny wiek emerytalny ukończyła 15 kwietnia 2018 r. W lutym 2018 r. przesłaliśmy Pani Celinie wniosek o emeryturę oraz informację, że wstrzymamy wypłatę świadczenia przedemerytalnego od 15 kwietnia 2018 r. Poinformowaliśmy, że wniosek powinna zgłosić najpóźniej do końca  kwietnia 2018 r., bo tylko w takim przypadku przyznamy emeryturę od dnia spełnienia warunków (15 kwietnia 2018 r.). Pani Celina złożyła wniosek o emeryturę dopiero 3 czerwca 2018 r. Przyznaliśmy emeryturę od 1 czerwca 2018 r., a więc od pierwszego dnia miesiąca, w którym Pani Celina zgłosiła wniosek o to świadczenie. Pani Celina otrzymała świadczenie przedemerytalne do 14 kwietnia 2018 r. (łącznie z tym dniem).
Od 15 kwietnia 2018 r. Pani Celina nie otrzymywała już świadczenia przedemerytalnego. Prawo do tego świadczenia ustało, ponieważ w tym dniu skończyła 60 lat (czyli osiągnęła powszechny wiek emerytalny).

Ważne! Osoby, które w dniu 1 października 2017 r. mają ustalone prawo do świadczenia przedemerytalnego zachowują uprawnienia do tego świadczenia do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, chyba że prawo do tego świadczenia ustanie przed tym dniem z innych przyczyn.
ZUS poinformował te osoby o powyższej możliwości. Osoby te oczywiście mogą także zgłosić wniosek o emeryturę z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Kiedy prawo do świadczenia i zasiłku ustanie w związku z nabyciem nieruchomości rolnej

Jeśli pobierasz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, to masz obowiązek powiadomić nas o zakupie lub objęciu w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej.
Dotyczy to sytuacji, gdy nieruchomość rolna ma powierzchnię użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych. Taki obowiązek masz również, gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości rolnej, a Twój udział przekracza 2 ha przeliczeniowe.
W takiej sytuacji wstrzymamy wypłatę świadczenia przedemerytalnego od dnia, w którym nabyłeś lub objąłeś w posiadanie tę nieruchomość rolną.
Jeśli zakupisz taką nieruchomość rolną, to dostarcz nam jak najszybciej zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o tym, że jesteś właścicielem tej nieruchomości i jaka jest powierzchnia użytków rolnych tej nieruchomości w hektarach przeliczeniowych.

Jeśli staniesz się współwłaścicielem takiej nieruchomości rolnej, to dostarcz nam zaświadczenie, które stwierdza wysokość Twojego udziału w nieruchomości, wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.

Kiedy świadczenie jest nienależnie pobrane

Świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, który pobierzesz po zaistnieniu jednej
z wymienionych wyżej okoliczności, jest świadczeniem, które Ci się nie należy i będziesz musiał je zwrócić.

Ważne! Masz obowiązek poinformowania nas o okolicznościach, które powodują ustanie lub zawieszenie Twojego prawa do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

Jeśli nie powiadomisz nas o tym, że zaistniały powyższe okoliczności, będziemy dochodzili zwrotu kwoty świadczenia, które pobrałeś za cały okres, w którym Ci się ono nie należało – jednak nie dłuższy niż 3 lata.
Jeśli powiadomisz nas o tym, że zaistniały powyższe okoliczności, a świadczenie lub zasiłek przedemerytalny były wypłacane pomimo ich zaistnienia, to będziemy dochodzili zwrotu świadczeń za okres, który nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy.

Podstawa prawna

Art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Art. 116 ust. 1 a oraz 138 i następne ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych