Rozpatrzenie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Zobowiązanych, czyli osób, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, ponieważ nie wywiązały się w wymaganym terminie z obowiązku:

  • opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych
  • zwrócenia nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych
  • zapłacenia kary pieniężnej, która została nałożona za niewykonanie poleceń ZUS
  • przekazania zajętych kwot do ZUS
  • opłacenia należności na rzecz instytucji państwa członkowskiego UE/ EFTA wynikającej z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Podanie, w którym podajesz:
   • Twoje dane lub dane osoby, w imieniu której składasz podanie: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (PESEL lub NIP), telefon, adres zamieszkania/ siedziby
   • organ egzekucyjny – dyrektora oddziału ZUS
   •  sygnatury tytułów wykonawczych, na podstawie których wszczęto postępowanie egzekucyjne
   • podstawy zarzutów:
    • wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku
    • przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku
    • odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu
    • rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej
    • określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia
    • błąd co do osoby zobowiązanego
    • niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego
    • niedoręczenie upomnienia
    • zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego
    • prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny
    • wady formalne tytułu wykonawczego
   • uzasadnienie zarzutów
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.
  • Dokumenty (jeśli je masz), które uzasadniają Twoje zarzuty.
  • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeśli podanie składa Twój pełnomocnik.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  W ciągu 7 dni od dnia, w którym otrzymasz tytuł wykonawczy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Zarzuty możesz:

  • wysłać pocztą na adres dyrektora oddziału ZUS, który prowadzi postępowanie egzekucyjne
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół
  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są okoliczności, które uzasadniają Twój zarzut.

  Zgłoszenie zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 (z wyjątkiem zarzutu dotyczącego zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego) zawiesza postępowanie egzekucyjne. Zawieszenie obowiązuje do czasu, gdy wydamy ostateczne postanowienie dotyczące zgłoszonego zarzutu.

  Jeśli jednak wierzyciel, który otrzymał zarzut, złoży uzasadniony wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego, wznawiamy je.

  Jeśli upłynie termin na wniesienie zarzutu w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, możesz złożyć wniosek o przywrócenie go. Uwzględnimy go, jeżeli udowodnisz, że nie ponosisz winy za to opóźnienie. Masz na to 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu. Dołącz do tego wniosku zarzuty.

  Wysyłamy do Ciebie nasze postanowienie o:

  • odmowie wszczęcia postępowania z powodu wniesienia zarzutów po terminie
  • uwzględnieniu zarzutów i umorzeniu postępowania egzekucyjnego albo zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego
  • oddaleniu zarzutów.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twoje podanie w miarę możliwości jak najszybciej. Zwykle zajmuje nam to do miesiąca, od dnia, w którym je złożyłeś. Jeśli Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana, czas ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy. Do czasu, jaki mamy na odpowiedź, nie wliczamy okresów, w których postępowanie jest zawieszone, oraz okresów opóźnień, które wynikają z przyczyn od nas niezależnych.

  Jeśli nie uda nam się załatwić Twojej sprawy do dwóch miesięcy, zawiadomimy Cię o tym. Poinformujemy Cię jednocześnie, dlaczego nie byliśmy w stanie dotrzymać tego terminu i wskażemy Ci nowy termin.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz złożyć zażalenie na nasze postanowienie do dyrektora izby administracji skarbowej. Złóż zażalenie do placówki ZUS, która wydała postanowienie. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz nasze postanowienie.

  Nie pobieramy opłat za postępowanie odwoławcze.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 27 § 1 pkt 9 art. 33, 34, 35 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów, wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 850).