Jakie dane zawiera „Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS”?

Jakie dane zawiera „Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” począwszy od informacji za 2016 rok

Informację o stanie konta wyślemy do Ciebie jeśli:

 • urodziłeś  się po 31 grudnia 1948 r., 
 • na Twoim koncie zapisaliśmy  co najmniej jedną wartość kwotową, która podlega wykazaniu w Informacji.

W 2018 r. wysyłamy informację o stanie konta według stanu na 31 grudnia 2017 r.

 

Ważne!

Jeśli masz założony profil ubezpieczonego na PUE informacja dla Ciebie zostanie udostępniona          w formie elektronicznej. Formę papierową  możesz otrzymać w każdej placówce ZUS.

 

Dane, które przekazujemy Ci w Informacji

 

1. kapitał początkowy powiększony o kwoty waloryzacji

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i byłeś zatrudniony przed 1 stycznia 1999 r. to masz prawo  do ustalenia kapitału początkowego,  bez względu na to jak długo pracowałeś  lub opłacałeś składki na na swoje ubezpieczenia społeczne.

Ustalimy dla Ciebie kapitał początkowy  jeśli złożyłeś  wniosek. Jeżeli nie złożyłeś wniosku o ustalenie kapitału początkowego, zrób to jak najszybciej.

Obliczony kapitał początkowy co roku waloryzujemy - czyli powiększamy jego wartość - na takich samych zasadach jak waloryzacja składek na ubezpieczenie emerytalne, z tym że:

 • pierwszą waloryzację przeprowadzamy za rok 1999 – według wskaźnika waloryzacji kapitału początkowego za rok 1999, który wynosi 115,60%,
 • następne waloryzacje przeprowadzamy za rok 2000 i kolejne lata – według wskaźników waloryzacji jak dla składek.

Zwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne będą podstawą do wyliczenia w przyszłości  Twojej  emerytury.  

 

 

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne powiększone o kwoty waloryzacji  na koncie (bez części składek na subkonto/OFE)  

 

Jeżeli na swoim koncie w ZUS masz jakiekolwiek składki na ubezpieczenie emerytalne z okresu od stycznia 1999 r. do grudnia 2016 r., to w informacji za 2017 r. pokażemy Ci te składki jako składki już zwaloryzowane czyli powiększone o kwoty uzyskane w wyniku waloryzacji.

Jeżeli jesteś pracownikiem/zleceniobiorcą i składki płaci za Ciebie pracodawca to zwaloryzujemy Twoje składki należne czyli obliczone jedynie na podstawie dokumentów rozliczeniowych przekazanych do ZUS przez Twojego pracodawcę, bez sprawdzenia czy są one opłacone. Natomiast jeśli opłacasz składki na własne ubezpieczenie lub jesteś osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność – zwaloryzujemy Twoje składki ale tylko te, które faktycznie opłaciłeś.

 

Co to jest waloryzacja roczna składek i kapitału początkowego?

Waloryzacja jest to zwiększenie wartości składek i kapitału początkowego uzyskane w wyniku pomnożenia kwot składek i kapitału początkowego zgromadzonych na koncie w ZUS na dzień 31 stycznia danego roku (łącznie z kwotami dopisanymi w wyniku dotychczasowych waloryzacji) – przez wskaźnik waloryzacji ogłoszony dla danego roku. Waloryzację roczną obliczamy od 1 czerwca każdego roku.

Np. wskaźnik waloryzacji kwot zapisanych na koncie (składki i kapitał początkowy) za 2017 rok wynosi 108,68%.

 

3. Składki na ubezpieczenie emerytalne (jeszcze niezwaloryzowane)

 

Jeżeli miałeś zapisaną na koncie w ZUS składkę na ubezpieczenie emerytalne za co najmniej jeden miesiąc w roku za który przesyłana jest informacja np. za 2017 r. to podajemy Ci kwoty składek w wartościach nominalnych (bez waloryzacji)  w podziale na miesiące. Jeśli jesteś członkiem OFE lub masz tylko subkonto to składkę na ubezpieczenie emerytalne pomniejszymy o część, którą przekazujemy do Twojego OFE i zapisujemy na subkoncie.  

Jeśli płacisz składki na własne ubezpieczenie (np. prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą) lub jesteś osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność - na Twoim koncie zapisujemy składki faktycznie opłacone. Jeśli jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą – składki należne, czyli składki wyliczone na podstawie dokumentów rozliczeniowych przekazywanych co miesiąc do ZUS przez Twojego pracodawcę.

Wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne wynosi:

 • 19,52% podstawy wymiaru składek (np. Twojego wynagrodzenia)  za każdy miesiąc, przekazanej w dokumentach rozliczeniowych przez Twojego pracodawcę – jeśli nie należysz do OFE i nie masz subkonta,
 • 12,22% podstawy wymiaru składek (np. Twojego wynagrodzenia) za każdy miesiąc – jeśli należysz do OFE i masz subkonto. Pozostała część składki opłaconej czyli 7,3% przekazywana jest do Twojego OFE i na subkonto.

 

W informacji podajemy Ci też kwotę ogółem jaką zgromadziłeś na koncie. Obliczyliśmy ją  dodając kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz składek jeszcze niezwaloryzowanych.  

 

4. Kwota ogółem na Twoim subkoncie

 

Na kwotę tę składają się wpłacone składki, odsetki, opłata prolongacyjna i środki z OFE  powiększone o kwoty z tytułu waloryzacji oraz kwoty niezwaloryzowane z roku za który przekazywana jest informacja. Coroczna waloryzacja subkonta przeprowadzana jest od 1 czerwca każdego roku. 

Np. wskaźnik waloryzacji kwot na subkoncie za 2017 rok wynosi 103,99%.

 

Co to są środki z OFE?

Środki z OFE to kwoty przekazane do ZUS przez OFE, które zapisujemy na Twoim subkoncie.

Kwoty te obliczane są przez otwarty fundusz po umorzeniu:

 • 51,5% jednostek rozrachunkowych znajdujących się na Twoim rachunku przekazane jednorazowo w 2014 r.
 • jednostek rozrachunkowych w związku z osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku niższego niż 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego (tzw. suwak bezpieczeństwa) przekazywane co miesiąc do osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Ważne!

Zwaloryzowane kwoty zgromadzone na subkoncie podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej lub w przypadku śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, na takich samych zasadach jak w OFE. Oznacza to, że jeżeli ubezpieczony np. się rozwiódł to połowa kwoty ogółem  z jego subkonta przekazywana jest na subkonto współmałżonka.

 W przypadku śmierci, kwota na subkoncie pozostała po podziale przekazywana jest osobom wskazanym przez zmarłego a w przypadku ich braku wskazania podlegają dziedziczeniu.   

 

5. Suma kwot na Twoim koncie i subkoncie

 

Jest to kwota ogółem, jaką zgromadziłeś w ZUS na koncie i subkoncie. Składają się na nią:

 • zwaloryzowany kapitał początkowy,
 • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne,
 • składki bez waloryzacji,
 • zwaloryzowana kwota ogółem zapisana na subkoncie.

 

6. Składki należne i wpłacone (bez waloryzacji)

 

 • Subkonto:

w tej pozycji podajemy Ci łączną kwotę składek za cały okres zatrudnienia, począwszy od składki za maj 2011r.:

 

 • składki należne - obliczamy na podstawie kwoty podstawy wymiaru składek (np. Twojego wynagrodzenia) wykazanej w dokumentach rozliczeniowych przekazanych przez  Twojego pracodawcę. Nie sprawdzamy, czy składki te pracodawca opłacił,

 

 • składki wpłacone – sprawdzamy, czy składki należne są opłacone. Jeśli stwierdzimy, że pracodawca wpłacił wszystkie składki na ubezpieczenie emerytalne to kwota składek wpłaconych powinna być równa kwocie składek należnych. Jeśli jednak nie wszystkie składki zostały opłacone to kwota składek należnych będzie wyższa. 

 

 • Otwarty fundusz emerytalny:

 

Tutaj podajemy Ci kwotę ogółem składek na otwarty fundusz emerytalny za cały Twój okres zatrudnienia, począwszy od składki za kwiecień 1999 r. (jeśli już byłeś członkiem OFE). W Informacji  podajemy kwotę składek należnych na OFE ogółem. Kwota ta równa się sumie kwot składek należnych na OFE za każdy miesiąc do końca roku danej "Informacji", np. w przypadku informacji za 2017 r. będą to składki do końca 2017 r.

 

 • składki należne - obliczamy na podstawie kwoty podstawy wymiaru składek (np. Twojego wynagrodzenia), którą wykazał  Twój pracodawca w dokumentach rozliczeniowych przekazanych do ZUS. Nie sprawdzamy, czy składki te pracodawca opłacił,

 

 • składki odprowadzone – sprawdzamy czy składki należne są opłacone. Jeśli stwierdzimy, że pracodawca wpłacił wszystkie składki na ubezpieczenie emerytalne to kwota składek przekazanych do OFE powinna być równa kwocie składek należnych. Jeśli jednak nie opłacił wszystkich składek to kwota składek należnych będzie wyższa. Tę sytuację powinieneś wyjaśnić u swojego pracodawcy.

 

Wysokość składek zapisywanych na subkoncie i przekazywanych do OFE zmieniała się na przestrzeni lat począwszy od kwietnia 1999 r.

Poniżej przedstawiamy wartości procentowe  składek na subkonto i OFE za okres od kwietnia 1999 r.

 

Okres

OFE

Subkonto

01.04.1999 r. – 30.04.2011 r.

7,3%

01.05.2011 r. – 31.12.2012 r.

2,3%

5,0%

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

2,8%

4,5%

01.01.2014 r. – 31.01.2014 r.

3,1%

4,2%

Od 01.02.2014 r.

2,92%

4,38%

 

7. Hipotetyczna emerytura

 

Jeśli na dzień 31 grudnia roku za który przekazywana jest informacja o stanie konta (w 2018 r. przekazujemy  informację za 2017 r.)   ukończyłeś co najmniej 35 lat to podamy Ci  wysokość hipotetycznej emerytury. Podajemy ją w czterech wariantach.

 

Hipotetyczną emeryturę obliczamy dzieląc kwotę ogółem zgromadzoną na koncie lub na koncie  i subkoncie na 31 grudnia roku informowania (w informacji za 2017 r. są to kwoty do końca grudnia 2017 r.)  przez wartość podaną w miesiącach średniego dalszego trwania życia (ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) właściwego dla danego wieku emerytalnego. Przy czym wartość ta zmienia się co roku. Wysokość hipotetycznej emerytury zależy od kwot jakie zgromadziłeś na swoim koncie i subkoncie, a także od ilości miesięcy dalszego trwania życia.

 

Na podstawie stanu konta hipotetyczną emeryturę podajemy w dwóch wariantach:

 • wariant I: obliczony na podstawie stanu Twojego konta na dzień 31 grudnia roku za który przekazywana jest informacja (czyli np. stan na 31 grudnia 2017 r. z informacji przekazywanej    w 2018 r.) oraz kwoty ogółem hipotetycznych składek obliczonych przez ZUS na podstawie dotychczas przekazywanych składek gdyby wpływały one co miesiąc aż do miesiąca przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Oznacza to, że pracujesz do wieku emerytalnego.   

 

 • Wariant II: obliczony wyłącznie na podstawie stanu Twojego konta na dzień 31 grudnia roku za który przekazywana jest informacja. Oznacza to, że przestajesz pracować od stycznia roku następującego po roku informowania (czyli np. jeśli wyliczenie przeprowadzane jest dla roku 2017, to przestajesz pracować od stycznia 2018 r.) ,

 

Na podstawie konta i subkonta podawana w kolejnych dwóch wariantach obliczanych analogicznie do wariantów z konta. I tak wariant III to wariant z hipotetycznymi składkami z konta i subkonta  a wariant IV wyłącznie na podstawie stanu konta i subkonta na 31 grudnia roku informowania.

Wartości hipotetycznej emerytury, jak sama nazwa wskazuje, są wartościami szacunkowymi, opartymi na odpowiednio przyjętych założeniach, a więc są to wyłącznie orientacyjne prognozy wartości emerytury, a nie faktyczna wartość przyszłego świadczenia. W związku z tym, podane  w informacji kwoty hipotetycznej emerytury nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń i nie podlegają reklamacji.