Breadcrumb

Upowszechnianie wiedzy o prewencji wypadkowej

Upowszechnianie wiedzy o prewencji wypadkowej

Upowszechniamy wiedzę o zagrożeniach, które mogą być przyczyną wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Szkolenia

Organizujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców, którzy prowadzą działalność w sekcjach gospodarki narodowej o najwyższej liczbie wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, oraz dla ich pracowników. W ostatnich latach najwięcej wypadków było w:

 • przemyśle przetwórczym,
 • ochronie zdrowia,
 • handlu hurtowym i detalicznym,
 • budownictwie i transporcie,
 • przy pracy związanej z naprawą pojazdów.

Uczestnicy szkoleń mogą poznać m.in.:

 • czynniki środowiska, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy,
 • przepisy prawne dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązki, jakie z nich wynikają.

Które Oddziały ZUS organizują szkolenia?

Szkolenia organizują Oddziały ZUS w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi I, Olsztynie, Opolu, Poznaniu I, Rzeszowie, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie II, Wrocławiu.

W latach 2003–2021 przeszkoliliśmy 238 463 osoby.

Szkolenia dla branży budowlanej

W 2018 roku zorganizowaliśmy szkolenia dla pracowników budowlanych oraz dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami branży budowlanej na terenie całej Polski. W 152 szkoleniach wzięły udział 2 103 osoby.

Program szkolenia został przygotowany przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania prac budowlanych, m.in.: pracy na wysokości, pracy w wykopach oraz przy liniach energetycznych.

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,
 • wyrobienie nawyku prawidłowego reagowania na zagrożenia w sytuacjach nieprzewidzianych,
 • zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i obserwacji, otwartość na BHP, świadomość znaczenia bezpieczeństwa w pracy i życiu prywatnym.

W 2016 roku po raz pierwszy sfinansowaliśmy przeprowadzenie cyklu 160 szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenia odbyły się w każdym województwie, dzięki czemu objęły swoim zakresem obszar całego kraju. Wzięło w nich udział 3 046 osób.

Zobacz: Szkolenia organizowane przez ZUS

Materiały informacyjne

Zamawiamy opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych o zagrożeniach, które występują w środowisku pracy, oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Zobacz: Materiały informacyjne z zakresu prewencji wypadkowej

Zobacz także: "Kodeks bezpiecznej pracy na wysokości" - https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/kodeks-bezpiecznej-pracy-na-wysokosci

Kampanie społeczne

Upowszechniamy wiedzę o zagrożeniach, które mogą być przyczyną wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przez organizowanie kampanii społecznych. Korzystamy z różnych form przekazu (internet, telewizja, radio, prasa), aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców – pracodawców i pracowników.

Przy organizacji kampanii współpracujemy m.in. z: Państwową Inspekcją Pracy, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Kampanie realizowane wspólnie z  Państwową Inspekcją Pracy

2017 – „Pracuję legalnie!” Kampania propagująca wśród pracodawców i pracowników zatrudnianie zgodnie z prawem.

2016–2018 – „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” Kampania adresowana do pracodawców  produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna.

2015 – „Zanim podejmiesz pracę” Kampania o przekazie informacyjnym dla osób rozpoczynających pracę.

2013–2015 – „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” Kampania skierowana przede wszystkim do pracowników zatrudnionych w zakładach przetwórstwa przemysłowego.

2012–2013 – „Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie” Kampania adresowana do pracowników budowlanych.

2011 – „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości” Kampania skierowana do pracowników budowlanych zatrudnionych przy pracach wysokościowych.

2010 – „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia” Kampania skierowana do pracowników budowlanych zatrudnionych przy pracach wysokościowych.

Zobacz: Materiały z kampanii prowadzonych przez ZUS

Kampanie międzynarodowe z udziałem ZUS

„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

W latach 2016–2017 braliśmy udział w kampanii organizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).  Główne przesłanie tej kampanii głosiło, że bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa.

 Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–2017 przyświecały cztery główne cele:

 • promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego,
 • zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego,
 • umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej,
 • wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Więcej o kampanii na stronie: http://www.ciop.pl/

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!”

W latach 2014–2015 wzięliśmy udział w międzynarodowej kampanii informacyjnej organizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Promowaliśmy wsparcie i doradztwo dla  pracowników i pracodawców w zakresie radzenia sobie ze stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą. 25 listopada 2015 roku w ramach tej kampanii  zorganizowaliśmy wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB) konferencję pn. „Stres w pracy – skala problemu, konsekwencje, profilaktyka”. Konferencja ta była poświęcona problemowi stresu zawodowego i jego wpływu na funkcjonowanie pracowników i zakładów pracy. Podczas  konferencji  przedstawiono również metody, jakie można zastosować w celu redukcji stresu i poprawy psychospołecznych warunków pracy.

Więcej o kampanii na stronie: https://stres.ciop.pl/

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

12 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom 47. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.
Celem Konkursu jest włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które poprawią bezpieczeństwo pracownika.

Więcej o konkursie na stronie: http://www.ciop.pl/ oraz https://www.gov.pl/web/rodzina/nagrody-47-ogolnopolskiego-konkursu-poprawy-warunkow-pracy-przyznane

Dofinansowanie konferencji naukowych

Dofinansowujemy przedsięwzięcia naukowe, m.in. konferencje, kongresy, sympozja naukowe oraz przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu prewencji wypadkowej. Dofinansowanie obejmuje 10% przewidywanego kosztu organizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 20 tys. zł.

Jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie, ponieważ brakuje Ci funduszy, złóż wniosek PR-5 na dwa miesiące przed terminem przedsięwzięcia i dołącz do niego program konferencji.

Podstawa prawna: