Ścieżka nawigacji

Zmiana danych / korekta płatnika / firmy

Zmiana danych / korekta płatnika / firmy

Dane, które przekazujesz do ZUS w dokumentach ubezpieczeniowych, muszą być poprawne i aktualne. Gdy nie są poprawne lub zmienią się, musisz poinformować o tym ZUS w terminie 7 dni od daty, kiedy powstały te zmiany albo zauważysz błąd (lub zauważy go ZUS).

Zmiana czy korekta danych

Zmieniasz dane, gdy te zgłoszone wcześniej są nieaktualne.

Korygujesz dane, gdy dane zgłoszone wcześniej zawierały błędy, co powoduje, że są one zmieniane wstecz, czyli od daty wynikającej z poprzednio złożonego dokumentu ubezpieczeniowego.

Jak zgłosić zmianę lub korektę danych płatnika składek

  1. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą (nie zostałeś wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ‑ CEIDG lub do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS)

Dokonujesz w ZUS zmiany lub korekty:

  • danych identyfikacyjnych (NIP, REGON, PESEL, nazwa skrócona, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości) na formularzu ZUS ZIPA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek,
  • pozostałych danych (adresowych, podstawy do prowadzenia pozarolniczej działalności, informacji o biurze rachunkowym) na formularzu ZUS ZFA lub ZUS ZPA, zaznaczając na nim zmianę lub korektę danych.
  1. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą (jesteś wpisany do CEIDG)

Zmiany lub korekty danych dokonujesz w CEIDG na formularzu CEIDG-1, zaznaczając wniosek o zmianę wpisu w CEIDG.

  1. Jeśli Twoja działalność jest wpisana do KRS

Zmiany lub korekty danych dokonujesz w KRS (w zakresie danych podstawowych) lub urzędzie skarbowym (w zakresie danych uzupełniających) na wniosku NIP-8.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).