Ścieżka nawigacji

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy (CEIDG)

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy (CEIDG)

Zakończyłeś działalność? Oferujemy Ci wiele ułatwień przy załatwianiu formalności.

 1. Złóż formularz CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG i złóż go w urzędzie gminy. Możesz go także wysłać listem poleconym lub skorzystać z formularza elektronicznego.
 2. Na podstawie informacji z tego wniosku sporządzimy formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowanie Ciebie jako płatnika składek).
 3. Podczas wyrejestrowania działalności w CEIDG (informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności) możesz także wyrejestrować z ubezpieczeń zarówno siebie i pracowników, jaki i zgłoszonych członków rodziny (swoich i pracowników). Na podstawie przekazanych przez Ciebie dokumentów sporządzimy:
  - ZUS ZWUA – jeśli zgłaszasz wyrejestrowanie siebie i pracowników z ubezpieczeń,
  - ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (swoich i pracowników).

Nie musisz samodzielnie przekazywać do nas tych dokumentów.

Więcej na temat wyrejestrowania przedsiębiorcy z CEIDG znajdziesz na portalu biznes.gov.pl.

Ważne! Wyrejestruj z ubezpieczeń osoby, które zatrudniałeś, na formularzu ZUS ZWUA, a także wszystkich zgłoszonych członków rodzin na formularzu ZUS ZCNA. Masz na to 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).