Ścieżka nawigacji

Czy możemy przeliczyć ustalony kapitał początkowy

Czy możemy przeliczyć ustalony kapitał początkowy

Jeśli masz dokumenty, których wcześniej nie złożyłeś (np. nowy dowód, który dotyczy okresów składkowych lub nieskładkowych albo wynagrodzenia), to dostarcz je do naszej placówki, a my ustalimy, czy należy przeliczyć Twój kapitał początkowy i wydamy decyzję.

Zasady obliczenia kapitału początkowego zmieniały się wraz ze zmianą przepisów. Ponownie ustalimy Ci kapitał, jeżeli Twój kapitał początkowy był obliczony przed:

 • zmianą ustawy emerytalnej od 1 lipca 2004 r., która dotyczyła:
  • uwzględniania okresu opieki nad dzieckiem bez ich ograniczania do 1/3 udowodnionych okresów składkowych oraz
  • ustalania podstawy wymiaru z faktycznego okresu ubezpieczenia osobom urodzonym przed 31 grudnia 1968 r., które z powodu nauki w szkole wyższej nie mogły udowodnić 10 kolejnych lat ubezpieczenia,
 • wejściem Polski do UE,
 • podpisaniem umowy międzynarodowej o zabezpieczeniu społecznym,
 • zmianą ustawy od 23 września 2011 r., która umożliwiła:
  • przyjęcie stażu określonego w dniach do ustalenia współczynnika „p”, jeżeli jest to korzystniejsze;
  • ustalenie kapitału początkowego dla osób, które przed 1 stycznia 1999 r. udokumentowały staż ubezpieczeniowy krótszy niż 6 miesięcy 1 dzień;
  • przyjęcie do ustalenia podstawy wymiaru za rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony po raz pierwszy podjął pracę, wskaźnika wynagrodzenia dla tego roku obliczonego proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy;
  • ustalenie podstawy wymiaru kapitału początkowego w przypadku podlegania ubezpieczeniu przez okres krótszy niż 1 rok kalendarzowy przed 1 stycznia 1999 r.;
  • obliczenie podstawy wymiaru kapitału początkowego z okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych z okresu przed 1 stycznia 1999 r., tj. również z lat przypadających przed 1 stycznia 1980 r.;
 • zmianą ustawy od 1 października 2013 r., zgodnie z którą przy obliczeniu podstawy wymiaru kapitału początkowego z uwzględnieniem lat, w których zatrudnienie trwało tylko przez część roku kalendarzowego, wskaźnik wynagrodzenia dla danego roku ustala się porównując osiągnięte wynagrodzenie do przeciętnego wynagrodzenia za ten rok proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy,
 • zmianą ustawy od 1 maja 2015 r., która dotyczyła:
  • przyjmowania przy ustalaniu kapitału początkowego okresów opieki nad dziećmi po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresu (czyli jak okres składkowy);
  • przeliczenia kapitału początkowego przy ustaleniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do emerytury powszechnej lub z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze z uwzględnieniem okresów nauki w szkole wyższej w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych udowodnionych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę. 

Jeśli chcesz, żebyśmy ustalili lub przeliczyli Twój kapitał początkowy, złóż wniosek. Możesz to zrobić w dowolnym momencie. Wyjątkiem jest przeliczenie z uwzględnieniem okresu studiów w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych udowodnionych przed dniem złożenia wniosku o emeryturę. Jak wynika z przepisów, takie przeliczenie jest możliwe dopiero po złożeniu wniosku o emeryturę.

Jeżeli nie złożysz wniosku o przeliczenie kapitału początkowego, to ponownie ustalimy wysokość Twojego kapitału przy obliczaniu emerytury, gdy będzie to dla Ciebie korzystniejsze.

Jeśli masz już przyznaną emeryturę na nowych zasadach przed opisanymi wyżej zmianami przepisów, to na Twój wniosek ponownie ustalimy kapitał początkowy i przeliczymy emeryturę z uwzględnieniem jego przeliczonej wartości. Emeryturę w nowej wysokości wypłacimy nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożysz wniosek.

Ważne!

 • Podpisany wniosek o ponowne obliczenie kapitału początkowego możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do naszej placówki, która wydała decyzję o ustaleniu kapitału początkowego. We wniosku podaj znak sprawy (zaczyna się od symbolu KPU 1 00...).
 • Możesz także wykorzystać wzór wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego (formularz ZUS EKP).