Zaległości w opłacaniu składek

Jeśli nie opłacisz składek w terminie, na Twoim koncie powstaną zaległości. Od zaległości tych naliczymy Ci odsetki.   

Odsetki za zwłokę finansujesz w całości z własnych środków.

W jaki sposób naliczyć odsetki

Kwotę odsetek za zwłokę na określony dzień naliczysz przez przemnożenie kwoty zaległej składki za dany miesiąc przez liczbę dni zwłoki w jej opłaceniu i przez obowiązującą roczną stawkę procentową odsetek za zwłokę oraz podzielenie otrzymanego iloczynu przez 365 x 100.

Ważne!

Wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych (wg zasady matematycznej). Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekracza 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w roku 2021 kwota ta wynosi 28 zł).