Ścieżka nawigacji

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia i zasiłki przedemerytalne ustalone w różnych wysokościach. Wynika to z tego, że świadczenia te przyznane są w oparciu o różne przepisy.

W jakiej wysokości przyznawane były przed 2004 r. świadczenia i zasiłki przedemerytalne

Zasady ustalania wysokości świadczeń i zasiłków przedemerytalnych określone przepisami o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu są odmienne od zasad wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.
Wysokość zasiłków przedemerytalnych, których wypłatę przejęliśmy od 1 sierpnia 2004 r. od powiatowych urzędów pracy, ustalana była jako 120% lub 160% zasiłku dla bezrobotnych (w zależności od tytułu, z jakiego przyznany był ten zasiłek). Wysokość świadczeń przedemerytalnych po 31 grudnia 2001 r. wynosiła 80% kwoty emerytury, którą obliczaliśmy dla potrzeb świadczenia przedemerytalnego. Wysokość ta nie mogła być wyższa niż 200% zasiłku dla bezrobotnych i niższa niż 120% tego zasiłku. Po przejęciu wypłaty, świadczenia te wypłacamy w tak ustalonej wysokości, z uwzględnieniem waloryzacji.

W jakiej wysokości przyznajemy aktualnie świadczenie przedemerytalne

Od 1 sierpnia 2004 r. świadczenie przedemerytalne przyznajemy na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Jego wysokość jest ustalana w kwocie ryczałtowej (jednakowej dla wszystkich) i podlega waloryzacji.

Sprawdź aktualną wysokość świadczenia przedemerytalnego.

Świadczenie przedemerytalne po rencie z tytułu niezdolności do pracy

W inny sposób ustalamy wysokość Twojego świadczenia przedemerytalnego, jeśli świadczenie to uzyskałeś z tytułu ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W tej sytuacji świadczenie przyznajemy w ostatnio ustalonej wysokości Twojej renty. Jednak nie może być ono wyższe niż kwota ryczałtowa świadczenia przedemerytalnego.

Przykład 1

Pani Kasia pobierała rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w wysokości 902,10 zł. Prawo do tego świadczenia ustało 31 stycznia 2017 r. We wrześniu 2017 r. złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne wraz z niezbędnymi dokumentami. Pani Kasia spełniła pozostałe wymagane warunki i od 1 września 2017 r. przyznaliśmy jej świadczenie przedemerytalne w wysokości ostatnio pobieranej renty, czyli 902,10 zł.

Przykład 2

W maju 2017 r. z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne wystąpił pan Marek, który w 2015 roku utracił prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rentę pobierał w wysokości 1345,89 zł. Pan Marek spełnił pozostałe wymagane warunki i od 12 maja 2017 r. przyznaliśmy mu świadczenie przedemerytalne w wysokości 1040,00 zł, czyli w kwocie ryczałtowej. Nie mogliśmy przyznać mu świadczenia przedemerytalnego w wysokości ostatnio pobieranej renty, ponieważ kwota ta była wyższa od kwoty ryczałtowej.

Jaki liczymy wysokość świadczenia za niepełny miesiąc

Jeżeli masz prawo do świadczenia przedemerytalnego od innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, to wysokość świadczenia za ten miesiąc obliczymy w następujący sposób:
wysokość świadczenia za cały miesiąc podzielimy przez liczbę dni w tym miesiącu, a tak otrzymaną kwotę pomnożymy przez liczbę dni, za które przysługuje Ci świadczenie.

Kwota gwarantowana

Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. zawiera regulację, która gwarantuje wypłatę świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego w gwarantowanej wysokości. Przysługuje ona osobie, która osiąga przychód w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia lub zasiłku. Kwota gwarantowana podlega podwyższeniu w ramach waloryzacji.

Dowiedz się jaka jest wysokość kwoty gwarantowanej.

Podstawa prawna

Art. 3, 5 ust. 4 i 29 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych