Informacja Miesięczna i Roczna

Informacja dla osoby ubezpieczonej


Informacja miesięczna/ informacja roczna służy do zapoznania się przez ubezpieczonego i potwierdzenia ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaconych świadczeniach.

Jako płatnik składek zobowiązany jesteś do przekazywania ubezpieczonemu informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu ich weryfikacji:
• na piśmie lub
• w formie dokumentu elektronicznego - za zgodą ubezpieczonego.

Informacje możesz przekazywać:
• na formularzu Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej,
• na formularzu Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej lub
• w innej formie, jeżeli będzie spełniała wymogi określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ważne! Nie masz obowiązku co miesiąc przekazywać swoim pracownikom informacji miesięcznej. Doręczasz ją ubezpieczonemu jedynie na jego żądanie.

Jesteś także zwolniony z obowiązku przekazywania ubezpieczonemu informacji miesięcznej i rocznej dla:
• osoby zgłoszonej wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego, 
• osoby ubezpieczonej w przypadku pobierania składek z emerytur i rent.

Ważne! Na żądanie ubezpieczonego jesteś zobowiązany przekazać informację miesięczną, nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni. Wówczas nie masz obowiązku przekazywania informacji rocznej.

Podstawa prawna:
Art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.)