Ścieżka nawigacji

Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne/ zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego

Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne/ zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Zobowiązanych , czyli osób, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
  ponieważ nie wywiązały się w wymaganym terminie z obowiązku:

  • opłacenia składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych ŚwiadczeńPracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych
  • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych
  • zapłaty kary pieniężnej, która została nałożona za niewykonanie poleceń ZUS
  • przekazania zajętych kwot do ZUS
  • opłacenia należności na rzecz instytucji państwa członkowskiego UE/ EFTA w związku z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  Prawo wniesienia skargi przysługuje również małżonkowi zobowiązanego w zakresie
  egzekucji z majątku wspólnego oraz podmiotowi, na który przeniesiono prawo
  własności rzeczy lub inne prawo majątkowe
  .

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Podanie, w którym podajesz:
   • Twoje dane lub dane osoby, w imieniu której składasz podanie: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (PESEL lub NIP), telefon, adres zamieszkania/ siedziby
   • organ egzekucyjny, czyli dyrektora oddziału ZUS… (należy wskazać właściwą placówkę)
   • przedmiot skargi:
    • czynność egzekucyjną (aby ułatwić obsługę, podaj numery zawiadomień o zajęciu)
    • zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, w ramach którego dokonano czynności egzekucyjnej
   • uzasadnienie skargi
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.
  • Dokumenty, jeśli uzasadniają Twoją skargę.
  Powinieneś określić istotę i zakres Twojego żądania oraz dowody, które go uzasadniają.
  • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli podanie składa Twój pełnomocnik.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Na złożenie skargi na czynności egzekucyjne masz:

  • w przypadku postępowania egzekucyjnego wszczętego do 29 lipca 2020 r. – 14 dni od dnia, w którym otrzymasz zawiadomienie o zajęciu
  • w przypadku postępowania egzekucyjnego wszczętego po 29 lipca 2020 r. – 7 dni od dnia, w którym otrzymasz zawiadomienie o zajęciu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Skargę możesz:

  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • wysłać pocztą na adres dyrektora oddziału ZUS, który prowadzi postępowanie egzekucyjne,
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w biurze podawczym w każdej naszej placówce,
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie
  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są okoliczności, które uzasadniają
  Twoją skargę.
  Badamy, czy prawidłowo zastosowaliśmy środki egzekucyjne.
  Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w przepisach
  o egzekucji administracyjnej (np. zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji).
  Wniesienie skargi nie zawiesza postępowania egzekucyjnego.
  Jednak w uzasadnionych przypadkach zawieszamy egzekucję do czasu, gdy wydamy
  ostateczne postanowienie.
  Wysyłamy do Ciebie nasze postanowienie o:

  • uwzględnieniu skargi w całości lub w części i w pozostałym zakresie oddalimy skargę
  • oddaleniu skargi i dalej będziemy prowadzić postępowanie.

  Termin rozpatrzenia
  Rozpatrzymy Twoje podanie w miarę możliwości jak najszybciej.
  Zwykle zajmuje nam to miesiąc od dnia, w którym je złożyłeś. Jeśli Twoja sprawa
  jest szczególnie skomplikowana, czas ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy.
  Do czasu, jaki mamy na odpowiedź, nie wliczamy okresów, w których postępowanie jest
  zawieszone, oraz okresów opóźnień, które wynikają z przyczyn od nas niezależnych.
  Jeśli nie uda nam się załatwić Twojej sprawy w ciągu dwóch miesięcy, zawiadomimy Cię
  o tym. Poinformujemy Cię jednocześnie, dlaczego nie byliśmy w stanie dotrzymać tego
  terminu, i wskażemy Ci nowy termin.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz zakwestionować sposób, w jaki rozpatrzymy Twoją skargę.
  Złóż za pośrednictwem oddziału ZUS zażalenie do dyrektora izby administracji
  skarbowej.
  Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz nasze postanowienie.
  Nie pobieramy opłat za postępowanie odwoławcze.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00

  Więcej informacji znajdziesz na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 54 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1314).

Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne przewlekłość postępowania