Ścieżka nawigacji

Pojęcie choroby zawodowej

Pojęcie choroby zawodowej

Kiedy można mówić, że pracownik choruje na chorobę zawodową?

Czym jest choroba zawodowa

Choroba zawodowa to choroba:

  • która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych (wykaz w rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych);
  • którą spowodowały szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy lub sposób wykonywania pracy.

Czy chorobę zawodową można stwierdzić tylko w czasie trwania pracy

Chorobę zawodową można stwierdzić również po zakończeniu pracy w narażeniu zawodowym. Okres, w którym wystąpienie objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, zależy od choroby i jest podany w rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych. 

Gdzie znaleźć więcej informacji na temat choroby zawodowej

Rozporządzenie w sprawie chorób  zawodowych dokładnie określa:

  • wykaz chorób zawodowych;
  • okresy, w których wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej;
  • sposób i tryb postępowania dotyczący zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, jej rozpoznania i stwierdzenia;
  • podmioty właściwe do rozpoznania chorób zawodowych.

Podstawa prawna

Art. 237 § 1 pkt 3-6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367)