Ścieżka nawigacji

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia i zasiłku przedemerytalnego z uwagi na osiąganie przychodu

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia i zasiłku przedemerytalnego z uwagi na osiąganie przychodu

Jeśli pobierasz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny i zamierzasz podjąć pracę, to nie stracisz do niego prawa,  jednak dodatkowe przychody mogą spowodować, że zawiesimy albo zmniejszymy Twoje świadczenie. Dowiedz się, jakie zarobki mogą mieć wpływ na wysokość Twojego świadczenia.

Jakie zarobki spowodują, że możemy zawiesić lub zmniejszyć Twoje świadczenie

Na to, czy zawiesimy lub zmniejszymy Twoje świadczenie, ma wpływ przede wszystkim Twój przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Za działalność taką uważa się przede wszystkim zatrudnienie, służbę, pozarolniczą działalność lub inną pracę zarobkową. Przychodem są także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego.

O czym musisz nas poinformować

Jeśli pobierasz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny powinieneś nas niezwłocznie poinformować o osiąganiu przychodu oraz jego wysokości. To, jak szybko nas poinformujesz o swoich przychodach i ich wysokości, jest dla nas bardzo ważne i ma duże znaczenie przy rozliczeniu Twojego świadczenia. Jeśli w wyniku rozliczenia przychodu stwierdzimy, że Twój przychód przekroczył dopuszczalne limity a Ty pobrałeś świadczenie w pełnej wysokości, wówczas ustalimy kwotę nienależnie pobranych świadczeń i będziemy dochodzić jej zwrotu.

Kiedy zawiesimy Twoje świadczenie lub zasiłek przedemerytalny

Jeżeli Twoje przychody będą wyższe niż graniczna miesięczna kwota przychodu – która wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia – wówczas zawiesimy Twoje świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.

Kiedy zmniejszymy Twoje świadczenie lub zasiłek przedemerytalny

Jeżeli Twoje przychody będą wyższe niż dopuszczalna miesięczna kwota przychodu – która wynosi 25% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczą granicznej miesięcznej kwoty przychodu – która wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia, wówczas obniżymy Twoje świadczenie o kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty. Po zmniejszeniu świadczenie musi być wypłacane w gwarantowanej wysokości.

Sprawdź, jakie zarobki spowodują, że zmniejszymy lub zawiesimy Twoje świadczenie.

Jak rozliczymy Twoje świadczenie

Co roku – do końca maja – musisz dostarczyć nam zaświadczenie (oświadczenie jeśli sam opłacasz składki) o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na tej podstawie ustalimy, czy wypłacaliśmy Twoje świadczenie w prawidłowej wysokości. Możemy rozliczyć Twoje świadczenie w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, która z nich jest dla Ciebie korzystniejsza.

Dowiedz się więcej o rozliczaniu przychodu. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych