Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Możesz być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jeśli obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ponieważ:

  • wykonujesz pracę nakładczą,
  • wykonujesz pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub współpracujesz przy wykonywaniu tych umów,
  • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz przy tej działalności,
  • pracujesz odpłatnie na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • jesteś osobą duchowną,
  • jesteś doktorantem, który otrzymuje stypendium doktoranckie.

Dobrowolnym ubezpieczeniem będziesz objęty od dnia, który wskażesz we wniosku. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy, od dnia w którym złożysz do nas ten wniosek.

Ważne!
Dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym będziesz objęty od dnia, który wskażesz we wniosku tylko wtedy, gdy przekażesz nam swoje zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń (np. od daty, od której zaczniesz prowadzić działalność gospodarczą).

Przykład 1
Maurycy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 lutego 2016 roku i od tego dnia został objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Zgłoszenie do ubezpieczeń złożył nam dopiero 12 lutego 2016 r., czyli po terminie (7 dni). W zgłoszeniu wskazał, że chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od 1 lutego 2016 roku. Ubezpieczeniem chorobowym będzie objęty jednak od 12 lutego, czyli od dnia, w którym złożył wniosek.

Przykład 2
Do 24 września 2015 r. Joanna pobierała zasiłek macierzyński, do którego prawo nabyła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W okresie pobierania tego zasiłku nie podlegała ubezpieczeniom społecznym  z tytułu prowadzonej działalności. Obowiązek ten powstał ponownie od 25 września 2015 r. i od tego dnia Joanna mogła przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W zgłoszeniu do ubezpieczeń, które przekazała nam 15 października 2015 r., Joanna zaznaczyła, że chce mieć dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 25 września 2015 r. Ponieważ jednak zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych po 7 dniach, dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zostanie objęta od dnia zgłoszenia, czyli od 15 października 2015 r.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od:

  • dnia, który wskażesz we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym złożysz ten wniosek,
  • dnia, w którym ustanie tytuł do podlegania temu ubezpieczeniu (np. kiedy zakończysz działalność gospodarczą),
  • pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zapłacisz składki po terminie lub niepełne – dotyczy to osób, które prowadzą pozarolniczą działalność lub współpracują z nimi oraz duchownych (możesz wtedy złożyć do nas wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie– zgadzamy się w uzasadnionych przypadkach).

Jeśli zasiłek został pobrany za część miesiąca, ubezpieczenie chorobowe ustaje od następnego dnia po dniu, za który przysługuje ten zasiłek.

Podstawa prawna
Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).