Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Data aktualizacji: 18 września 2021

Kiedy możesz być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym?  

Tylko gdy obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ponieważ: 

  • wykonujesz pracę nakładczą

  • wykonujesz pracę na podstawie umowy zlecenia lub równoważnej albo współpracujesz (jako osoba bliska) przy wykonywaniu takiej umowy, 

  • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz (jako osoba bliska) przy takiej działalności, 

  • współpracujesz z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na start,

  • pracujesz odpłatnie na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 

  • jesteś osobą duchowną, 

  • jesteś doktorantem, który otrzymuje stypendium doktoranckie. 

Dobrowolnym ubezpieczeniem będziesz objęty od dnia, który wskażesz we wniosku. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia, w którym złożysz do nas ten wniosek. 

Wyjątek stanowi sytuacja, w której zostajesz objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (np. gdy rozpoczniesz działalność pozarolniczą). Wówczas jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń obowiązkowych, w którym zawnioskujesz o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, przekażesz w wymaganym terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, to dobrowolnym ubezpieczeniem zostaniesz objęty od dnia wskazanego w zgłoszeniu.

Przykład 1 
Maurycy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 lutego 2016 roku. Tego dnia powstał dla niego obowiązek ubezpieczeń społecznych. Jednak zgłoszenie do ubezpieczeń złożył do nas dopiero 12 lutego 2016 roku, czyli 5 dni po terminie. W zgłoszeniu wskazał, że chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od 1 lutego 2016 roku. Ubezpieczeniem chorobowym będzie objęty jednak od 12 lutego, czyli od dnia, w którym złożył wniosek. 

Przykład 2 
Do 24 września 2015 roku Joanna pobierała zasiłek macierzyński. Miała do niego prawo z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W okresie pobierania tego zasiłku nie podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności.  

Obowiązek ubezpieczeń dla Joanny powstał ponownie od 25 września 2015 roku. Od tego dnia mogła przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W zgłoszeniu do ubezpieczeń, które przekazała nam 15 października 2015 roku, Joanna zaznaczyła, że chce mieć dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 25 września 2015 roku. Ponieważ jednak zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych po 20 dniach, a nie w ciągu 7 dni, musimy objąć ją ubezpieczeniem chorobowym dopiero od dnia zgłoszenia. Joanna będzie objęta ubezpieczeniem chorobowym od 15 października 2015 roku. 

Kiedy ustaje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od: 

  • dnia, który wskażesz we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym go złożysz, 

  • dnia, w którym ustanie tytuł do podlegania temu ubezpieczeniu (np. kiedy zakończysz działalność gospodarczą), 

  • pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zapłacisz składki po terminie lub niepełne – jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz (jako osoba bliska) z taką osobą albo jesteś osobą duchowną. Możesz  wtedy złożyć do nas wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie (formularz US-9). Zgadzamy się na to w uzasadnionych przypadkach. Jeśli wyrazimy zgodę, Twoje ubezpieczenie nie zostanie przerwane.

Jeśli będziesz pobierać zasiłek chorobowy za część miesiąca, ubezpieczenie chorobowe ustanie od następnego dnia po dniu, za który zasiłek przysługuje.

Podstawa prawna

Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)