Wysokość

Wysokość zasiłku chorobowego

Miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje Ci w wysokości:

  • 80% podstawy wymiaru,
  • 70% podstawy wymiaru - za okres pobytu w szpitalu,
  • 100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeżeli stałeś się niezdolny do pracy:
    • wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
    • w czasie ciąży,
    • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Zasiłek chorobowy przysługuje Ci w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, jeśli jesteś pracownikiem i ukończyłeś 50 rok życia, począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku ukończenia 50 roku życia. Jeśli wykonujesz pracę nakładczą lub odbywasz służbę zastępczą, to zasadę tę stosujemy również do Ciebie.

Obniżenie wysokości zasiłku chorobowego

Masz 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego, które zostało Ci wystawione w formie papierowej na druku ZUS ZLA przed 1 grudnia 2018 r. Termin ten jest liczony od dnia następnego po otrzymaniu zwolnienia. Jeżeli ostatni dzień 7-dniowego terminu jest dniem ustawowo wolnym od pracy (niedziela, święto) albo sobotą, to musisz dostarczyć zwolnienie w najbliższym dniu roboczym.

Jeśli stałeś się niezdolny do pracy po ustaniu ubezpieczenia a niezdolność została orzeczona więcej niż jednym zaświadczeniem lekarskim wystawionym na druku ZUS ZLA przed 1 grudnia 2018 r., to termin 7 dni jest liczony od daty otrzymania tego zaświadczenia, z którego wynika, że nieprzerwana niezdolność do pracy trwa łącznie co najmniej 30 dni i uprawnia do zasiłku.

Jeśli zwolnienie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA przed 1 grudnia 2018 r. dostarczysz po upływie terminu 7 dni, otrzymasz zasiłek obniżony o 25% od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy (w przypadku niezdolności po ustaniu ubezpieczenia od ósmego dnia niezdolności do pracy orzeczonej tym zaświadczeniem lekarskim, które łącznie z poprzednimi obejmuje okres co najmniej 30.dniowy) do dnia dostarczenia tego zwolnienia.
Wysokość zasiłku chorobowego nie będzie obniżona o 25%, jeśli opóźnienie w dostarczeniu zwolnienia nie było od Ciebie zależne.

Zasady obniżania zasiłku o 25% nie stosuje się, jeśli lekarz wystawi Ci zwolnienie w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA) albo w przypadku, gdy wystawienie zwolnienia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego nie było możliwe i otrzymałeś od lekarza zwolnienie lekarskie na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym) – niezależnie od daty wystawienia tego zwolnienia.