Ścieżka nawigacji

Informowanie ZUS o zakończeniu oddelegowania lub pracy za granicą

Informowanie ZUS o zakończeniu oddelegowania lub pracy za granicą

UWAGA: Materiał archiwalny. Informacje przedstawione poniżej odzwierciedlają
nieaktualny stan prawny.

Zarówno pracownik jak i pracodawca zobowiązani są do informowania oddziału ZUS o zmianach, jakie zaszły w okresie oddelegowania, tj. wówczas gdy:

  • oddelegowanie, o które wnioskowano, nie doszło do skutku,
  • czas oddelegowania uległ skróceniu,
  • okres oddelegowania został przerwany.

Podstawa prawna
Rozporządzenie EWG Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie.

Rozporządzenie (EWG) Rady numer 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. ustalające sposób stosowania rozporządzenia (EWG) numer 1408/71 dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w granicach Wspólnoty.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 z dnia 14 maja 2003r. rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo.