Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dla kogo jednorazowe świadczenie pieniężne

Komu przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacimy osobom uprawnionym do:

 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacimy z urzędu. Nie trzeba składać wniosku o to świadczenie.

W jakiej wysokości wypłacimy jednorazowe świadczenie pieniężne

Kwota tego świadczenia wynosi 1100,00 zł brutto. Z tej kwoty w większości przypadków potrącimy zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na NFZ. Najczęściej do wypłaty będzie to 888,00 zł, po odjęciu kwoty zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej bez zmniejszenia (o kwotę 46,33 zł) zastosowanego przy zaliczce od świadczenia emerytalno-rentowego podlegającego opodatkowaniu i odjęciu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na wysokość kwoty netto jednorazowego świadczenia pieniężnego ma wpływ przede wszystkim to, czy świadczenie emerytalno-rentowe jest:

 • zwolnione z opodatkowania, wówczas zaliczka od ww. świadczenia jest zmniejszona o kwotę 46,33 zł
 • wypłacane dla osoby niepodlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce; wówczas nie jest ustalana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwota netto jednorazowego świadczenia pieniężnego może więc wynosić:

 • 888,00 zł – w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy bez zmniejszenia (o kwotę 46,33 zł) i ze składką na ubezpieczenie zdrowotne
 • 902,00 zł - w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy bez zmniejszenia (o kwotę 46,33 zł) i bez składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • 935,00 zł - w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy ze zmniejszeniem (o kwotę 46,33 zł) i ze składką na ubezpieczenie zdrowotne
 • 948,00 zł - w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy ze zmniejszeniem (o kwotę 46,33 zł) i bez składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • 1001 zł – w przypadku, gdy z kwoty brutto jednorazowego świadczenia pieniężnego nie pobieramy zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie pobieramy składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 1100 zł – w przypadku, gdy z kwoty brutto jednorazowego świadczenia pieniężnego nie pobieramy zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego zależy od wysokości pobieranego świadczenia

Nie, wszystkim osobom uprawnionym jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 1100,00 zł brutto.

W jakiej wysokości przyznamy jednorazowe świadczenie pieniężne osobom uprawnionym do wieloosobowej renty rodzinnej

Do wieloosobowej renty rodzinnej przysługuje jedno świadczenie pieniężne – bez względu na liczbę osób uprawnionych do tej renty.

Jednorazowe świadczenie pieniężne ustalone w pełnej wysokości, tj. 1100,00 zł podzielimy na równe części - odpowiednio do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej na dzień 30 kwietnia 2019 r. Jeśli do renty rodzinnej uprawnione są np. 2 osoby – każdej przysługuje po 550,00 zł (brutto).

Kiedy wypłacimy jednorazowe świadczenie pieniężne

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacimy razem ze świadczeniem przysługującym za maj 2019 r., w ustalonym terminie płatności tego świadczenia.

Ponieważ świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługujące za maj, wypłacamy w czerwcu – jednorazowe świadczenie pieniężne do tych świadczeń wypłacimy również w czerwcu.

Czy jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje bez względu na datę przyznania emerytury lub renty

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje tym osobom, które na dzień 30 kwietnia 2019 r. miały ustalone prawo do emerytury lub renty albo wymienionych wyżej świadczeń – pod warunkiem, że pobierały to świadczenie. Nie wypłacimy go osobom, które na ten dzień miały zawieszone prawo do świadczenia np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe.

Wypłacimy je także tym osobom, którym świadczenia przyznamy później, np. w czerwcu, bo prowadziliśmy postępowanie wyjaśniające, o ile prawo do ich wypłaty będzie obejmowało 30 kwietnia 2019 r.

Ile jednorazowych świadczeń przysługuje osobom uprawnionym do dwóch świadczeń, np. emerytury z ZUS i emerytury z KRUS

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową – osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno jednorazowe świadczenie pieniężne.

Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaci ZUS.

[1] Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743)