Ścieżka nawigacji

Aktualności

Do końca maja rozlicz się z dodatkowych przychodów

ZUS może rozliczyć świadczenie lub zasiłek przedemerytalny  w wa­riancie miesięcznym lub rocznym, w zależności od tego, który z nich jest korzystniej­szy dla osoby uprawnionej. ZUS może wybrać najkorzystniejszy sposób rozliczenia, jeśli otrzyma zaświadczenie, w którym będą przychody uzyskane w kolejnych miesiącach rozliczanego roku.

Wariant miesięczny

Miesięczne rozliczenie przychodu polega na po­równaniu przychodu w poszczególnych miesiącach (od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.) z obowiązującą w danym miesiącu:

  • dopuszczalną miesięczną kwotą przychodu – 1229,60 zł (25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2019 r.) oraz
  • graniczną miesięczną kwotą przychodu – 3442,80 zł (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2019 r.).

Jeżeli przychód z poszczególnych mie­sięcy nie przekroczył dopuszczalnej miesięcznej kwoty przychodu, to świadczenie przysługuje w pełnej wysokości. Jeżeli ZUS wypłacał świadczenie zmniejszone albo je zawiesił, to osoba uprawniona otrzyma wyrównanie.

Jeżeli przychód z poszczególnych mie­sięcy jest wyższy od dopuszczalnej miesięcznej kwoty przychodu, ale nie przekroczył granicznej miesięcznej kwoty przychodu, to za takie mie­siące przysługuje niższe świadczenie. ZUS ob­niży je o tyle, o ile przychód z danego miesiąca przekracza dopuszczalną kwotę przy­chodu. Jednak obniżone świadczenie nie może być niższe od gwarantowanej kwoty świadcze­nia, która wynosiła od 1 marca 2020 r. do 28 lu­tego 2021 r. 605,50 zł.

Jeżeli świadczenie w danym miesiącu powinno być zmniejszone, a osoba uprawniona dostawała je w peł­nej wysokości, ZUS ustali jaką kwotę musi ona zwrócić. Jeśli  świadczenie było zawieszone, a z rozliczenia wynika, że w danym miesiącu przysługiwało obniżone, to osobie zainteresowanej przysługuje wyrównanie.

Gdy przychód w danym miesiącu prze­kroczył graniczną kwotę, ZUS zawiesi świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Jeżeli w miesiącu, w którym świadczenie powinno być zawie­szone, było wypłacane w pełnej lub zmniejszonej wysokości, to ZUS ustali, jaką kwotę trzeba zwrócić.

Wariant roczny

W rocznym wariancie rozliczenia przychodu ZUS porównuje przychód z całego roku roz­liczeniowego (od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.) z obowiązującymi w danym roku:

  • dopuszczalną roczną kwotą przychodu (14 755,20 zł), oraz
  • graniczną roczną kwotą przychodu (41 313,60 zł).

Jeśli przychód z całego roku nie prze­kroczy dopuszczalnej rocznej kwoty przychodu, to świadczenie przysługuje w pełnej wysoko­ści. Jeżeli ZUS wypłacał zmniejszone świad­czenie albo je zawiesił, przysługuje wyrów­nanie.

Jeśli przychód z całego roku był wyż­szy od dopuszczalnej rocznej kwoty przychodu, ale nie przekroczył rocznej kwoty granicznej, przysługuje zmniejszone świadczenie. ZUS obniży je o tyle, o ile roczny przychód prze­kroczył dopuszczalną kwotę przychodu. Jednak zmniejszone świadczenie nie może być niższe od wysokości gwarantowanej. Gwarantowana kwota świadczenia wynosiła od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. 605,50 zł.

Jeżeli w całym roku osoba uprawniona otrzymywała świadczenie w pełnej wysokości, to ZUS ustali kwotę, jaką musi ona zwrócić. Jeśli ZUS zawiesił świadcze­nie, a z rozliczenia wynika, że przysługiwało obniżone, to osobie zainteresowanej przysługuje wyrównanie.

Jeśli roczny przychód przekracza roczną graniczną kwotę przychodu, to świadczenie powinno być zawieszone przez cały rok rozliczeniowy. Jeżeli w tym czasie ZUS wypłacał pełne lub obniżone świadczenie, teraz ustali, jaką kwotę osoba uprawniona musi zwrócić.

Więcej o rozliczeniu przychodu osób uprawnionych do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.