Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak uzyskać rentę socjalną

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Jak to zrobić ?

Usługa nie jest dostępna drogą elektroniczną.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem – poświadczoną za zgodność z oryginałem przez organ rentowy lub przez kierownika ośrodka pomocy społecznej – kopię dokumentu – zezwolenia na osiedlenie się w Polsce, posiadanie statusu uchodźcy lub zezwolenie na pobyt.

W zależności od sytuacji inne wymagane dokumenty, np. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej,  jeżeli pracujesz - zaświadczenie pracodawcy stwierdzające na jaki okres została zawarta umowa oraz wysokość osiągniętego przychodu, jeżeli jesteś właścicielem/ współwłaścicilem gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego urzędu określające w hektarach przeliczeniowych powierzchnię użytków rolnych.

Zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie oraz inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia.

Wywiad zawodowy sporządzany przez płatnika składek  jeżeli  pozostajesz w zatrudnieniu                    
Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo.

Jakie są terminy ?

Decyzja w sprawie renty socjalnej powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Jak to zrobić ?

Wniosek o rentę socjalną znajdziesz na stronie lub w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej  ZUS.

Wypełnij dane w wymaganym formularzu wniosku o rentę socjalną.

Dostarcz wypełniony formularz wraz z przygotowanymi dokumentami  do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.     
        

 

Dalsze kroki

Decyzję w sprawie renty socjalnej otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Uwaga: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.          

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), który ułatwi uzupełnienie danych identyfikacyjnych na formularzu wniosku.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem – poświadczoną za zgodność z oryginałem przez organ rentowy lub przez kierownika ośrodka pomocy społecznej – kopię dokumentu – zezwolenia na osiedlenie się w Polsce, posiadanie statusu uchodźcy lub zezwolenie na pobyt.

W zależności od sytuacji inne wymagane dokumenty, np. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej,  jeżeli pracujesz - zaświadczenie pracodawcy stwierdzające na jaki okres została zawarta umowa oraz wysokość osiągniętego przychodu, jeżeli jesteś właścicielem/ współwłaścicilem gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego urzędu określające w hektarach przeliczeniowych powierzchnię użytków rolnych.

Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie oraz inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia.

Wywiad zawodowy sporządzany przez płatnika składek  jeżeli  pozostajesz w zatrudnieniu.

Jeżeli w Twoim imieniu występuje osoba będąca Twoim pełnomocnikiem, konieczne jest Twoje pisemne pełnomocnictwo.

Jakie są terminy ?

Decyzja w sprawie renty socjalnej powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Jak to zrobić ?

Pobierz formularz wniosku o rentę socjalną.

Wniosek o rentę socjalną znajdziesz na stronie strony lub w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Wypełnij dane w wymaganym formularzu wniosku o rentę socjalną.

Wyślij wypełniony formularz wraz z przygotowanymi dokumentami do najbliższej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.         

 

Dalsze kroki

Decyzję w sprawie renty socjalnej otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.

Od wydanej decyzji możesz wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie złóż za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał decyzję.

UWAGA: ZUS może zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli we wniosku nie zostały zawarte dane niezbędne do jego rozpatrzenia, albo nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.          

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

Powiązane sprawy