Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.1)) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 2,12%.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 432, 619, 1621, 1834, 1981 i 2105.