Ścieżka nawigacji

Aktualności

Konkurs Prezesa ZUS na najlepszą rozprawę o ubezpieczeniach społecznych rozstrzygnięty

Do konkursu zostało nadesłanych 16 prac – 3 doktorskie, 3 magisterskie oraz 10 licencjackich. Autorzy podjęli tematy związane z dyscyplinami takimi jak: ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki socjologiczne. Prace zostały obronione na siedmiu polskich uczelniach:

 • w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu,
 • w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
 • na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
 • na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
 • na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,
 • na Uniwersytecie Warszawskim.

Jakie tematy podjęli młodzi naukowcy

Rozprawy zgłoszone na konkurs były poświęcone różnorodnym zagadnieniom dotyczącym systemu emerytalnego i ubezpieczeń społecznych. Ich autorzy zaprezentowali badania i rozważania na temat procedur postępowań emerytalno-rentowych, strategii inwestycyjnych w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi, kwalifikacji i zatrudnienia w kontekście zmian technologicznych, a także świadomości społecznej w zakresie zabezpieczenia emerytalnego.

Kto i jak oceniał prace

Prace zostały ocenione na przełomie 2023 i 2024 r. przez osoby wyznaczone przez komisję konkursową pod przewodnictwem członka zarządu ZUS pani Doroty Bieniasz, która zastępuje prezesa ZUS. W składzie recenzentów znaleźli się członkowie komisji, pracownicy ZUS, eksperci zewnętrzni, wykładowy i naukowcy:

 1. prof. Kamil Antonów (Uniwersytet Opolski),
 2. Łukasz Baszczak (Uniwersytet Warszawski),
 3. Kamil Berrahal (Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
 4. dr Elżbieta Czyżowska (Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
 5. dr Zofia Czepulis-Rutkowska (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych),
 6. prof. Tomasz Duraj (Uniwersytet Łódzki),
 7. dr Dorota Głogosz (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych),
 8. prof. Mirosław Grewiński (Uczelnia Korczaka),
 9. prof. Gabriela Grotkowska (Uniwersytet Warszawski),
 10. prof. Łukasz Hardt (Uniwersytet Warszawski),
 11. dr Paweł Kaleta (Parlament Europejski),
 12. prof. Marcin Kawiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
 13. prof. Daniel Eryk Lach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 14. dr Tomasz Lasocki (Uniwersytet Warszawski),
 15. dr Robert Marczak (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
 16. prof. Aleksy Pocztowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 17. dr Olga Rudnicka (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytet Warszawski),
 18. prof. Joanna Rutecka-Góra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
 19. prof. Cecylia Sadowska-Snarska (Akademia Łomżyńska),
 20. dr Andrzej Szybkie (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytet Warszawski),
 21. prof. Tadeusz Szumlicz (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie),
 22. prof. Zenon Wiśniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Podczas oceniania prac recenzenci brali pod uwagę takie czynniki jak ich aktualność, istotność i oryginalność tematu, poznawcza i merytoryczna wartość pracy oraz poprawność strony formalnej. Ostateczną decyzję dotyczącą nagrodzenia i wyróżnienia rozpraw w konkursie podjęła komisja w składzie:

 • Dorota Bieniasz – członek zarządu ZUS zastępujący prezesa ZUS, przewodnicząca komisji,
 • dr Zofia Czepulis-Rutkowska – dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Centrali ZUS,
 • dr hab. Gabriela Grotkowska – profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. Łukasz Hardt – profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr Tomasz Lasocki – adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim,
 • prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz – profesor w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie,
 • dr hab. Krzysztof Walczak – profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Jaki jest werdykt

Pierwszą nagrodę otrzymała praca doktorska Andrzeja Sołdka pt. „Strategie inwestycyjne cyklu życia w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi” napisana pod opieką merytoryczną prof. Agaty Adamskiej. Komisja jednoznacznie przyznała tej rozprawie pierwsze miejsce w konkursie ze względu na jej znaczący wpływ na dziedzinę badawczą oraz nowatorskie podejście. Autor zgłębia w niej ważne zagadnienia badawcze związane zarówno z teorią, jak i z praktyką projektowania systemów zabezpieczenia emerytalnego. Szczególnie nowatorskie jest uwzględnienie problematyki kapitału ludzkiego w kontekście optymalnych strategii inwestycyjnych dla portfeli oszczędności emerytalnych, co ma istotne znaczenie w obliczu obniżenia stóp zwrotu z kapitału. Zastosowane metody, zwłaszcza zaawansowana metoda Monte Carlo, oraz szerokie rekomendacje zmian w Pracowniczych Planach Kapitałowych oparte na analizach pracy, świadczą o jej wysokich walorach merytorycznych i praktycznych.

Za bardzo dobrą dysertację doktorską uznano także rozprawę pt. „Procedura postępowania przedsądowego w sprawach emerytalno-rentowych powszechnego systemu ubezpieczeń” autorstwa Katarzyny Szlachty-Kisiel napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Barana. Komisja przyznała jej wyróżnienie ze względu na holistyczną analizę problematyki, wysoki poziom naukowy oraz bogate wykorzystanie literatury przedmiotu, co przyczyniło się do udanego zrealizowania celów badawczych.

Ponadto w gronie wyróżnionych znalazła się praca magisterska Marka Kaczmarczyka pt. „Najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w kwestii zabezpieczenia społecznego”, której promotorem jest prof. Marek Zubik.

Z kolei wśród prac licencjackich komisja wyróżniła trzy rozprawy: Aleksandry Ciężkowskiej pt. „Pozycja kobiet w polskim systemie emerytalnym”, która została przygotowana pod kierunkiem dra Macieja Cyconia, Eweliny Stawarz pt. „Luka emerytalna a stosunek młodych Polaków do oszczędzania na cele emerytalne” oraz Julii Podobińskiej pt. „Postawy pokoleń X oraz Z wobec odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne”. Promotorem dwóch ostatnich prac był prof. Tomasz Jedynak.

Wszystkim uczestnikom III edycji konkursu serdecznie gratulujemy! Poziom zgłoszonych rozpraw był wysoki, co świadczy o zaangażowaniu oraz bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym i naukowym ich autorów. Kolejna odsłona tego wydarzenia pokazuje, że tematyka ubezpieczeń społecznych jest istotna zarówno w życiu społecznym, jak i w obszarze nauki. Prace konkursowe stanowią doskonałą encyklopedię wiedzy na temat różnorodnych aspektów związanych z tym zagadnieniem, co z kolei zachęca kolejne pokolenia doktorantów i studentów do ich zgłębiania.