Ścieżka nawigacji

Aktualności

Medale im. Wacława Szuberta wręczone

Medal im. Wacława Szuberta to wyróżnienie przyznawane w latach 1999–2015 przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, zaś od 2016 roku – przez prezesa PAN. Medale otrzymywane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej oraz za osiągnięcia praktyczne w tych dziedzinach.

Na mocy porozumienia zawartego między Polską Akademią Nauk a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych od 2016 roku uroczyste posiedzenie komitetu połączone z wręczeniem medali dla najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych polskich naukowców w tej dziedzinie jest organizowane w centrali ZUS. Zakład bierze także udział w pracach komitetu rekomendującego prezesowi PAN kandydatów do medalu.

W tym roku to zaszczytne wyróżnienie przyznano prof. Annie Organiściak-Krzykowskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. Jerzemu Wratnemu z Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz obchodzącemu 25-lecie działalności Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

laureaci medalu i. Wacłąwa Szunerta z prezes ZUS

Sylwetkę prof. Anny Organiściak-Krzykowskiej zaprezentował prof. Eugeniusz Kwiatkowski. Pani profesor jest kierownikiem Katedry Polityki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki światowego, europejskiego i polskiego rynku pracy, w tym m.in. kwestii zatrudnienia, bezrobocia, efektywności programów rynkowych oraz migracji.

Laudację na cześć prof. Jerzego Wratnego wygłosiła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Pan profesor to autor kilkuset prac naukowych z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy oraz dziedzin pokrewnych. Członek rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2002–2006, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN oraz wielu towarzystw i rad naukowych.

Informacje na temat działalności Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przedstawiła prof. Bożena Balcerzak-Paradowska. Podstawową działalnością centrum jest tworzenie warunków służących mediacji i doradztwu w zapobieganiu, łagodzeniu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych, a także wspieranie instytucji porozumienia społecznego.

W ramach wydarzenia wręczone zostały także nagrody dla laureatów organizowanego przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN konkursu na najlepsze publikacje naukowe z obszaru rynku pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi. W tym roku otrzymali je:

  • dr hab. Filip Chybalski za książkę profesorską pt. „Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne”,
  • dr hab. Małgorzata Baran za rozprawę habilitacyjną pt. „Uwarunkowania skuteczności mentoringu w organizacji”,
  • dr hab. Gabriela Grotkowska za rozprawę habilitacyjną „Public-Sector Wage Premium in Poland”,
  • dr Marcin Janusz za rozprawę doktorską „Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia”.

Po uroczystej części posiedzenia Komitetu Nauk o Polityce Społecznej nastąpiła część merytoryczna spotkania. Prof. Anna Organiściak-Krzykowska przedstawiła prezentację nt. popytu na pracę cudzoziemców w Polsce, a prof. Jerzy Wratny wygłosił wykład o aktualnych problemach partycypacji pracowniczej w naszym kraju.