Ścieżka nawigacji

Aktualności

Mobilność pracowników w Unii Europejskiej – bieżąca sytuacja i przyszłe wyzwania

ZUS wspólnie z Ambasadą Niemiec i Ambasadą Francji zorganizował 14 września 2021 r. międzynarodowe seminarium „Mobilność pracowników UE – bieżąca sytuacja i przyszłe wyzwania”. W związku z pandemią koronawirusa wydarzenie odbyło się zdalnie.

Seminarium pokazało zmieniające się trendy w migracji pracowniczej, zarówno pod względem ilościowym, jakościowym, jak i kierunków i horyzontu czasowego migracji. Analiza wykazała, że nie można już mówić wyłącznie o fizycznym przepływie pracowników, a rekrutacja może odbywać się bez ograniczeń geograficznych, niezależnie od siedziby pracodawcy. Choć z jednej strony daje to firmom ogromne możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, bez względu na miejsce ich zamieszkania, stwarza to również ogromne wyzwanie dla systemów zabezpieczenia społecznego.

Z raportu Komisji Europejskiej „Doroczny raport o wewnątrzunijnej mobilności pracowników – 2020” wynika, że w UE przemieszcza się 17,9 mln osób, przy czym 13 mln jest w wieku produkcyjnym 20-64 lata (dane za 2019 rok). Pracowników transgranicznych w UE-28 szacuje się na 1,5 mln, a w krajach UE/EFTA – 1,9 mln. Dodatkowo liczba przemieszczających się specjalistów nieprzerwanie rośnie od 201 roku – w 2019 r. ich udział wynosi 18 proc. i jest zbliżony do poziomu ich zatrudnienia na poziomie krajowym (21 proc.).

Podczas seminarium eksperci dyskutowali o wpływie migracji na gospodarkę, prognozowanej roli mobilności w UE, roli Europejskiego Urzędu Pracy, koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19.

Seminarium otworzyli i wygłosili słowo powitalne prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dr Frédéric Billet, Ambasador Francji oraz dr Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Niemiec.

Prelegentami seminarium byli badacze i naukowcy z ośrodków badawczych w Paryżu, w Maastricht i z Uniwersytetu Łódzkiego, a także przedstawiciele instytucji unijnych – Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu ds. Pracy (European Labour Authority).