Ścieżka nawigacji

Aktualności

PIT-y z ZUS już wysłane

Wysyłka informacji podatkowych dotyczyła formularzy: PIT-40A, PIT-11A i PIT-11.

PIT-11A i PIT-11 za 2023 r. wystawiała ta jednostka ZUS, która w 2023 r. wypłacała danej osobie zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenie rehabilitacyjne. Jednostka ta nie musi być zgodna z miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy.

Emeryci, renciści oraz osoby, które otrzymały zasiłki z ZUS, mają także formularz PIT na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wystarczy zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę [Świadczeniobiorca] > [Formularze PIT]. PIT dostępny jest w formie PDF, można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera.

Dla kogo poszczególne deklaracje

PIT-40A otrzymują emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dla osób, które pobierały inne świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne.

Formularz PIT-11A otrzymują również świadczeniobiorcy, którzy:

  • złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi, 
  • złożyli wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej,
  • złożyli wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,
  • mają nadpłatę podatku,
  • w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

PIT-11 otrzymują osoby, które pobrały w ubiegłym roku:

  • świadczenie należne po osobie zmarłej lub
  • alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.