Ścieżka nawigacji

Aktualności

Polska i Mongolia zawarły umowę o zabezpieczeniu społecznym

Umowa ta spełnia międzynarodowe standardy obowiązujące w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i gwarantuje polskim i mongolskim ubezpieczonym równe traktowanie, sumowanie okresów ubezpieczenia oraz zachowanie praw nabytych i transfer świadczeń.

Umowa reguluje kwestię przyznawania i wypłaty świadczeń

Z umowy skorzystać mogą osoby ubezpieczone, które są pracownikami lub prowadzą działalność na własny rachunek oraz członkowie ich rodzin i osoby wywodzące od ubezpieczonych swoje prawa.

Postanowienia umowy są stosowane przy ubieganiu się o świadczenia, w tym o świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa, świadczenia emerytalno-rentowe (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłki pogrzebowe.

Główne korzyści dla ubezpieczonych

Umowa zapewnia ubezpieczonym w Polsce i w Mongolii korzyści wynikające z:

  • wyeliminowania podwójnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu danego zatrudnienia lub całkowity brak ochrony ubezpieczeniowej z tytułu tego zatrudnienia,
  • możliwości uwzględniania (sumowania) okresów ubezpieczenia przebytych w Mongolii w celu ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń objętych zakresem przedmiotowym Umowy (i odwrotnie),
  • możliwości transferu świadczeń przyznanych na podstawie polskiego ustawodawstwa, w przypadku zamieszkania przez świadczeniobiorcę na terytorium Mongolii (i odwrotnie).

Więcej informacji w sprawie umowy z Mongolią o zabezpieczeniu społecznym