Ścieżka nawigacji

Aktualności

Polsko-mołdawska umowa o zabezpieczeniu społecznym

Od tej daty Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna realizację Umowy m.in. w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych. Umowa może ułatwić uzyskanie polskich i mołdawskich emerytur oraz rent osobom, które pracowały w obu państwach.

Umowa dotyczy osób, które podlegały ubezpieczeniom społecznym w Polsce i w Mołdawii, w szczególności gdy były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek; podlegały ubezpieczeniom w jednym państwie, a mieszkają w drugim, a także członków rodziny ubiegających się o rentę rodzinną po wyżej wymienionych osobach.

Świadczenia objęte umową to: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jednorazowe odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego.

Dzięki umowie osoby, które w Polsce lub w Mołdawii nie osiągnęły wymiaru okresów ubezpieczenia wymaganego do nabycia prawa do emerytury lub renty, mogą uzyskać to świadczenie po uwzględnieniu zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych w drugim państwie - stronie umowy. W takich przypadkach dla celów przyznania emerytury lub renty czy to w Polsce, czy też w Mołdawii, zsumowane zostaną okresy ubezpieczenia przebyte w obu państwach, a wysokość świadczenia zostanie ustalona w proporcji wynikającej z okresu ubezpieczenia przebytego w państwie przyznającym świadczenie do okresów ubezpieczenia przebytych w obydwu państwach.

Szczegółowe informacje zamieszczone są tutaj.