Ścieżka nawigacji

ZUS w mediach

Prof. Uścińska o wyzwaniach na najbliższe lata dla ubezpieczeń społecznych

Konferencję zorganizowano z okazji stulecia Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. ZUS objął spotkanie patronatem honorowym.

W wystąpieniu inaugurującym konferencję prezes ZUS podkreśliła, że to ważne, by instytucja odpowiadająca za praktyczną stronę stosowania polityki społecznej korzystała z potencjału intelektualnego i dorobku naukowego uczelni.

"W najbliższej przyszłości główne wyzwania dla zabezpieczenia społecznego będą wynikały przede wszystkim z procesów demograficznych i starzenia się ludności, sytuacji na rynku pracy oraz ruchów migracyjnych" - powiedziała prof. Uścińska.

Zwróciła uwagę, że proces starzenia się ludności powiązany jest z rosnącą skalą niesamodzielności i potrzebą zapewnienia osobom niesamodzielnym opieki długoterminowej. Jej zdaniem kluczowym wyzwaniem jest kompleksowe zorganizowanie systemu opieki długoterminowej.

Profesor wspomniała m.in. o nowym instrumencie w polskim systemie wsparcia osób niesamodzielnych jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500 zł), które przysługuje na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r., obowiązującej od 1 października 2019 r. Świadczenie to należy do kategorii specjalnych nieskładkowych świadczeń pieniężnych. Pobierają je tylko osoby z orzeczoną niesamodzielnością (niezdolnością do samodzielnej egzystencji) spełniające kryterium dochodowe.