Ścieżka nawigacji

Aktualności

Rozpoczynamy wysyłkę PIT-ów za 2019 r.

Jakie deklaracje PIT przesyłamy do świadczeniobiorców

Wśród deklaracji PIT, jakie będziemy wysyłać, znajdują się następujące formularze:

 • PIT-40A – roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2019 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują;
 • PIT-11A – informacja o dochodach dla osób, które nie pobierały tych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia; otrzymają ją również osoby, które w 2019 roku:
  • przed końcem roku podatkowego zgłosiły wniosek, abyśmy nie sporządzali dla nich rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,
  • złożyły do nas oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez stosowania miesięcznej kwoty zmniejszenia zaliczki,
  • pobierały zasiłki z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
  • pobierały świadczenia, od których nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł, dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; otrzymają ją osoby, które pobrały:
  • świadczenie po osobie zmarłej,
  • alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez nas na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie (o ile zasądzone lub ustalone alimenty przewyższają 700 zł).

Deklaracji PIT nie otrzymają dzieci poniżej 25 roku życia oraz dzieci (bez względu na wiek), które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Alimenty wypłacone na te dzieci są wolne od podatku dochodowego.

Kiedy świadczeniobiorca otrzyma deklarację PIT za 2019 r.

Deklaracje wysyłamy sukcesywnie, tak aby nasi klienci otrzymali je najpóźniej do końca lutego. W szczególnych, uzasadnionych losowo okolicznościach możemy wydać duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej pocztą. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Jak świadczeniobiorca może przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)

Emeryci i renciści, jak wszyscy podatnicy, mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeżeli nie mają żadnych odliczeń, a ich dochody to wyłącznie świadczenia z ZUS, wówczas nie muszą samodzielnie wypełniać druku PIT-37 – urząd skarbowy przekaże 1% na tę samą organizację, którą świadczeniobiorca wskazał w ubiegłym roku.

Te osoby, które chcą wesprzeć inną OPP niż w zeszłym roku, powinny ją wskazać na druku PIT-OP i złożyć ten dokument w swoim urzędzie skarbowym.

Po raz pierwszy wraz z PIT-ami 40A lub 11A będziemy wysyłać emerytom i rencistom informacje o tym, że ich pracodawca lub inny płatnik składek przekazał za nich do ZUS raport informacyjny. Obowiązek ten wynika z art. 41 d pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Raport informacyjny ZUS RIA składa do nas płatnik składek, jeśli chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych danej osoby z 50 do 10 lat.