Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Ubezpieczenia studentów, którzy pobierają stypendia w okresie odbywania praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Studenci studiów pierwszego stopnia[1], którzy pobierają stypendia w okresie praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” - Działanie 3.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER), nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zwolnienie z obowiązku tych ubezpieczeń nie ma zastosowania do pozostałych studentów (np. jednolitych studiów magisterskich), którzy pobierają stypendia w ramach projektów lub programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z tytułu odbywania szkoleń, staży czy praktyk studenckich i zawodowych. Za te osoby należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna:

  • art. 2 ust. 1 pkt 7 i 18 f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).
  • art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
  • art. 66 ust. 1 pkt 24a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

[1]Studia pierwszego stopnia - studia, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego, określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzone odpowiednim dyplomem.